۱۳۹۵ شهریور ۲۰, شنبه

سخنی با حامیان مصدق انهائیکه هنوز ویرا مرد ملی میدانند

امان از بی حیائی

دوران گذشته را وقتی مرور میکنیم خجالت میکشیم که تاریخی باین فضاحت داشته ایم ما ایرانی ها بعد از حمله تازیان وقادسیه اول سه خصلت صداقت شجاعت ومیهن پرستی خودرا با دروغ و قسم - ترس و چاپلوسی و نوکری وخیانت عوض کردیم واین معایب در طول تاریخ یکهزار وچهارصد ساله دوم بهمراهمان بوده . همیشه دشمنان کشورمان را ارج نهاده وبه خدمتگذارانش هزاران انگ وتهمت را روا داشته ونهایت برای سرنگونی انان با دشمنان کشورمان هم پیمان شده ایم ووجالبست که خوب میدانی که دود این خیانتها به چشمان خودمان هم خواهد رفت ولی از تاریخ درس نگرفته نمیگیریم ونخواهیم گرفت قائمقام فراهانی را چه کسی بکشتن داد وچه کسانی برای مرگش شیرینی ونقل پخش کردند ؟ امیرکبیر را که کشت وبا دسیسه چه کسی از صدارت عزل ودر حمام فین کاشان خونش بزمین ریخته شد ؟ چه کسی وتحت دسیسه های کدام میهنفروشی مبارزان راه ازادی درقیام مشروطیت را به سلاخی فرستاد؟ چه کسانی بجای قدرشناسی از زحمات رضا شاه بزرگ وبیرون کشیدن ایران از توالت قجری برای رفتنش شادی کرد ؟ وبالاخره کدام بی ازرمهائی همه فعالیتهای محمد رضا شاه را خیانت به کشور توصیف کردند  وفکر جامعه ایرانی را برعلیه اصلاحات وپیمودن راه ترقی وتعا لی تحریک ونهایت جانی عقب افتاده ای بنام خمینی را برملت ایران حاکم کرد ؟
بیائید با خود صادق باشیم ایا رضا شاه بزرگ بایران وایرانی خدمت کرد یا مصدق السلطنه این شازده قراضه قجر؟ چه کسی اطلاعات نظامی کشور را در مورد سرکوب سیمیتقو به انگلیسی ها میداد ؟ رضا شاه بزرگ یا مصدق السلطنه ؟ چه کسی با سرکوب شیخ خزعل وبرگردانیدن خوزستان بخاک میهن با رضا شاه بزرگ مخالفت داشت غیر از مصدق السلطنه قجر ووهم پالگی هایش ؟ در جنگ جهانی دوم چه کسی بعنوان جاسوس دوجانبه انگلستان و المان از هر دوکشور پول میگرفت رضا شاه بزرگ یا داماد مصدق السلطنه قجر ؟ کدام حرامزاده ای با طرح کشیدن راه اهن شمال به جنوب مخالفت میکرد وبه پیشنهاد انگلستان کشیدن راه اهن شرق به غرب را حمایت میکرد غیر مصدق السلطنه این خائن دوچهره ؟ چه کسی دم از دمکراسی و محدود کردن قدرت پادشاه سخن میگفت وازادی وقدرت مجلس شورای ملی مد نظر داشت - ولی وقتی خودش نخست وزیر شد مجلس را تعطیل کرد ودر طول زمامداریش در کشور حکومت نظامی برقرار کرد بغیر از همین نوکر انگلستان که خود را ملی و وجاهتش را از حماقت مشتی خائن تر از خودش بدست اورده بود؟ چه کسی با پول انگلستان از هند اتومبیل شخصی میخرد و درتمام مدت از راننده هندی نوکر و جاسوس انگلیس استفاده میکرد و راننده  حقوقش را از سفارت انگلستان در تهران میگرفت غیر از مصدق السلطنه قجر ؟ چه کسی بهنگام نخست وزیر شدنش برای پادشاه شرط قبولی دولت فخیمه انگلستان را گذاشت غیز از این خائن خبیث ؟ کدام بیشرافتی به بهانه ملی کردن صنعت نفت ایران وانگلستان از کلیه حقوق ودارائی های شرکت نفت ایران وانگلیس به نفع انگلستان چشم پوشید وکلیه تاسیسات کشتی های نفتکش که ایران درانها سهیم بود را بانگلستان واگذار کرد غیر از همین نوکر دست بسینه انگلستان ؟ ودیدیم انگلستان وقتی کارش با این جرثومه فسادبپایان رسید همچون کهنه ای چرکین به زباله دانش انداخت وحالا مشتی بیوطن وتفاله های جبهه ملی ونهضت ازادی که در سرنگونی رژیم پادشاهی دوهزار وپانصد ساله بیش از اخوند های جنایتکار فعالیت داشتند وتنبان خودرا پاره کرده اند در کمال بیشرمی و بی حیایی ویا بهتر است بگوئیم بیناموسی هنوز بجای اعتراف به خیانتهای خود از سال 1304 تا 1357 نشسته اند وهنوز ادعا میکنند که 28 مرداد کودتا بوده .
کره خرها درکجای دنیا پادشاهی برعلیه نخست وزیری که خود بمجلس معرفی کرد خود بیشتر اختیارات را باو تفویض کرده کودتا کرده است که ایران دومیش باشد ؟ قدرت پادشاه در نبود مجلس خلع نخست وزیر است ومصدق احمق به مشورت دکتر صدیقی ودیگر یارانش توجه نکرد وگفت شاه جرات خلع مرا ندارد این میشود کودتا ؟ حالا اصلا کودتا بود گوساله ها شما نمیخواهد گوه کاری 64 سال گذشته خود را پاک کنید همین گوهی که بر علیه ملت ایران وبا همکاری سازمان مزاحمین خلق چپی های نوکر روسیه وچین وتکنوکراتهای نوکر کشورهای غربی خورده اید را هضم کنید واز ملت عذر خواهی کنید ما . میگوئیم عرضه داشتیم با یک کودتا زدیم توی ماتحت مصدق السلطنه هر غلطی میخواهید بکنید  . باین طرز عمل شما میگویند بی حیائی وفریاد از ملتی که هنوز بعد از سی وهفت سال گول حرفهای شما بی حیا ها را میخورد

۱۳۹۵ خرداد ۱۵, شنبه

باید اعتراف کنیم که ما نفهمیدیم که پادشاهمان چه میگوید وبرای ایندگان کشورمان چه میخواهد؟این سخنان اعلیحضرت شاهنشاه اریامهر را ببینید وخجالت بکشیم که چقدر نمک نشناس بودیمتهدید امریکا توسط محمد رضا شاه پهلوی اریامهر