۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

سخنان بزرگترین کلاهبردار قرن که سر روشنفکران بدبخت ایران را شیره مالید

کجای مملکت ما در زمان پهلوی ها اینگونه بوده که درزمان این گدایان سامره اتفاق میافتد دوصد لعنت بر آن گوساله های روشنفکری که دوزانو جلوی این دجال بزرگ نشستند برایش شعر وترانه وقطعه ادبی سرودند ویرا خورشیدی از عرب خواندند.عکسش را درماه بماتحت ملت بیسواد وپرتوقع وکم کار و حریص فروکردند وایران آزادوبا آینده ای روشن برای فرزندانش را به این ناکجا آباد کشاندند آنانیکه اکنون بعنوان فسیل های سیاسی ویا بهتر بگویم مهره های سوخته وبی حیا سیاسی امثال داریوش همایونها درخارج از کشورنشسته اند واز بستن دهان گشادشان بور هستند وچون یکدیگر را میبینند گوئی درهمان دوران 57 زندگی میکنند ومردم هم بهمان خریت ونفهمی غافل ازآنکه این گوساله های سیاسی هنوزهم باندازه گوساله عقل ندارندهیچ نظری موجود نیست: