۱۳۸۹ دی ۱۳, دوشنبه

نا نوشته هائی در باره محمد مصدق

                                                 

این روز ها دوباره طرفداران آقای حاج محمد مصدق السلطنه شازده قجر مطالبی را دربوق گذاشته اند برای پاسخ به این عمله های استبداد مصدقی لازم آماد تا مطالبی را از بعضی از کتب وباذکر ماخذ برشته درآوریم باشد امثال آقای بهرام مشیری پاسخی برای طرح مطالب داشته باشند ویا عکس این ترمز ترقی ایران وایرانی را دربرنامه های تلویزیونی خود حذف نمایند
تالیف تز دکترا
مصدق در صفحه 79 کتاب خاطرات وتالمات خود در مورد تز دکترایش چنین نوشته است .موضوع تز را هم دانشکده حقوق تصویب کرده بود راجع به وصییت درحقوق اسلامی بودکه درتهران بهتر میتوانستم کار کنم.یعنی اول به فارسی تهیه کنم ومتخصصین اظهار نطر کنند سپس آنرا ترجمه کرده به دانشکده پیشنهاد نمایم این بود که تصمیم گرفتم اشرف واحمد دختر وپسربزرگم را درخانواده ای که دوسال آنجا بودند بگذارم وبا خانم وپسر کوچکم غلامحسین حرکت نمایم. ایام مسافرت وروزهای دیدوبازدید درتهران موجب تعطیل کار شد وپس از رفع خستگی توانستم خوب کار کنم واز عهده برآیم .مصدق در قسمت دیگر چنین ادامه میدهد نمیدانم چه پیش آمده بود که نتوانستم آنرا با کمک استادخود شادروان شیخ محمد علی کاشانی تهیه کنم. با شادروان شمس العلما قریب مشورت کردم علی اصغر ماجدی را درنظر گرفت ومن نه فقط از معلومات بلکه از صحت عمل اوهم که مربوط به مدارک حقوق اسلامی است با نظر استاد خود شیخ محمد علی تهیه کردم که دیگر کاری نداشت جز این که ترجمه شود وآنر درسوئیس بهتر میتوانستم بانجم برسانم
چرا مصدق وصییت در حقوق اسلامی را انتخاب کرده بود
مصدق این موضوع را برای نوشتن تز دکترای خود انتخاب کرده بود که احتیاج به تحقیق ومطالعه وزحمت زیاد نداشته وتنها کافی بود به یکی از مراکز دینی مراجعه کند وازروی کتابها ومنابع متعدد وفراوان مطالب را انتخاب ورونویسی کند. وی برای این که ترتیب این کار را بدهد به تهران مسافرت کرده انجام این کار را به شخصی بنام علی اصغر ماجدی محول ساخته وضمنا از کمک افراد دیگر از جمله محمد علی کاشانی استفاده نموده است باین ترتیب مصدق درمدتی کوتاه تز دکترای خود را تهیه کرده وپس از مراجعت به سوئیس آنرا توسط یکی از دانشجویان ایرانی دانشگاه نوشاتل به زبان فرانسه ترجمه نموده است

ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست: