۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه

تلف كردن سرمايه ملي توسط دولتدر نظر حكومت ايران ومردم ایران هميشه طرف مقابل مقصراست:مثلا دولت می گوید مردم  انرژي را هدر ميدهند.ماشينها شون رو بيرون ميآورند و بيخودي ترافيك درست ميكنند. ماشينهاي بي كيفيت سوار ميشوند و باعث آلودگي هوا ميشوند.دائم گناه ميكنند و باعث زلزله ميشوند.حجاب رو رعايت نميكنند و با عث خشكسالي مي شوند. سر سفره به بچه هاشون ميگن نون زياد بخور سير بشي و در نتيجه باعث مصرف بالاي نون ميشوند و ...
حالا به همين مورد اول يعني انرژي توجه كنيم و ببينيم مردم مقصرند يا دولت ؟در محاسبات ذيل كه ارقام آن تماما از آمار هاي دولتي اخذ شده است مشخص است كه حروم كننده اصلي انرژي حكومت است نه مردم مظلوم ايران
تلفات دولت در برق: تلفات برق در کشور 23 درصد است. اين درحالي است که استاندارد جهاني براي تلفات برق بين هفت تا هشت درصد است. يعني 15 درصد تلفات شبكه برق ناشي از سوء مديريت در ايجاد شبكه كارامد برق است.مصرف برق سالانه كشور حدودا 225 ميليارد كيلووات ساعت است كه 15 درصد آن حدودا 34 ميليارد كيلووات ساعت بوده و با قيمت متوسط هر كيلو وات ساعت 45 تومان(قيمت غير يارانه اي جديد) ميزان ضرر وارده از اين ناحيه حدودا5/1 ميليارد دلار در سال است.
تلفات دولت در آب: مصرف آب كشور حدود 98 ميليارد متر مكعب در سال است كه حدود 30 درصد آن در شبكه گم ميشود! بدين معني كه بخشي از آن در لوله هاي فرسوده شركت آب هرز ميرود و بخشي از آن هم توسط كساني مصرف ميشود كه شركت آب نميتواند پولي از آنها بگيرد.بنابر اين حدود 29 ميليارد متر مكعب آب كشور هدر ميرود كه با احتساب قيمت متوسط غير يارانه اي 250 تومان براي هر متر مكعب از اين محل كشور دچار 2/7 ميليارد دلار ضرر سالانه ميگردد.
تلفات دولت در گاز: در ايران روزانه 44 ميليون مترمكعب گاز در مشعل پالايشگاه‌ها و بدون كوچك‌ترين استفاده‌اي سوزانده مي‌شود كه اين رقم معادل مصرف گاز يك روز در كشور تركيه است.اگر ارزش اين ميزان گاز همراه را با قيمت گاز وارداتي تركمنستان (170 دلار به ازاي هر هزار متر مكعب) محاسبه كنيم متوجه مي‌شويم كه روزانه هفت ميليون و 500 هزار دلار گاز همراه در    كشور سوزانده   مي‌شود كه  سالي حدود 7/2  ميليارد دلار  ضرر مالي دارد.

تلفات دولت در بنزين و گازوئيل: تکنولوژي خودروهاي توليدي در کشور با تکنولوژي روز دنيا فاصله زيادي دارد و اين موجب شده که مصرف آنها بالا باشد.مطالعات وزارت نفت حاکي از آن است که  تا 50 درصد از مصارف فوق با اعمال راهکارهاي مناسب از جمله جايگزيني روش هاي توليد خودرو با تکنولوژي روز، قابل صرفه جويي و كاهش است .با وجود مصرف روزانه حدود 70 ميليون ليتربنزين، مي توان نتيجه گرفت كه بدليل خودروهاي بي كيفيت توليدي سالانه حدود 12 هزار ميليون ليتر بنزين در كشور هدر ميرود كه با احتساب قيمت 700 توماني، به خاطر اين سوءمديريت سالانه حدود 4/8 ميليارد دلار ضرر به كشور وارد ميشود.مصرف روزانه گازوئيل نيز حدود 115 ميليون ليتر ميباشد كه حداقل 50 درصد آن بدليل كيفيت پايين كاميونهاي توليد داخل يا وارداتي هدر ميرود. اين رقم در سال به21 هزار ميليون ليتر ميرسد كه با احتساب قيمت جديد 350 توماني سالانه حدود 3/7 ميليارد دلار به كشور ضرر ميرسد.
تلفات دولت در نفت خام:54 ميليون از 604 ميليون بشکه نفت خام خوراک سالانه پالايشگاه‌هاي ايران تبديل به سوخت و ضايعات مي‌شود؛ اين يعني 9 درصد از کل خوراک پالايشگاه‌ها. استاندارد جهاني براي ضايعات و سوخت پالايشگاه‌ها تنها پنج درصد است و اگر ما به اين استاندارد دست يابيم، 5/26 ميليون بشکه در بخش سوخت و ضايعات صرفه‌جويي داشته‌ايم.با نفت بشکه‌اي 75 دلار،  سالانه 2 ميليارد دلار از اين محل به كشور ضرر ميرسد.
تلفات دولت در نيروگاه ها:راندمان فعلي نيروگاه‌ها 5/34 درصد است که اگر اين عدد مطابق استانداردهاي جهاني به 40 درصد برسد يابد، سالانه 47 ميليون بشکه در خوراکي مصرفي اين نيروگاه‌ها صرفه‌جويي مي‌شود.با اين ميزان تلفات (با قيمت متوسط نفت 75 دلار) سالانه 5/3  ميليارد دلاربه كشور ضرر وارد ميشود.
خلاصه: به دليل سوء مديريت در كشور متاسفانه سالانه ار محل حاملهاي انرژي بالغ بر 32 ميليارد دلاربه مردم لطمه وارد ميگردد.ولي دولت به جاي آنكه به فكر جلوگيري از اين ضررهاي هنگفت باشد با انداختن تقصير ها به گردن مردم قصد دارد، بار اقتصادي اين بي لياقتي خود را هم تماما بر دوش مردم بگذارد.

هیچ نظری موجود نیست: