۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

عملیات ضد حمله علیه سربازان حرام زاده امام زماندر25 بهمن

نوع دیگر عملیات سربازان حرامزاده امامزمانی حمله بصورت پلکانی بصفوف ماست یعنی یک پیکان درنوک حمله آنان قرار دارد برای شکافتن صفوف راهپیمائی وسپس اولین پله نردبان وظیف حفظ موقعیت گروه نوک را برعهده دارد ومعمولا یک گروه تا یک گروهان است اینان ضمن حفظ موقعیت گروه نوک اقدام بگرفتن افراد شرکت کننده وهدایت آنها به پله سوم نردبان که وظیفه اش جمع آوری وتخلیه دستگیر شدگان است
                                                                                       *
                                                                                    *   *
                                                                                 *    *    *
                                                                                       *
                                                                                       *
                                                                                      **********
                                                                                                        *
                                                                                                        *
                                                                                                        **********
چکار باید بکنیم تا این آرایش را برهم زنیم؟
1- باز کردن کوچه برای نوک حمله دشمن
2- قطع ارتباط بصری بین گروه نوک واولین پله تا باعث سردرگمی گروه نوک وماموران دستگیری شویم
برای اینکار از طناب ها ومیخ های سه سری که از نبشی یک قبلا درست کرده ایم استفادمیکنیم تا با ترکیدن لاستیک وسائل نقلیه دشمن باعث بزمین افتادن ودستگیری آنان شویم
3- با ایجاد سرو صدا واحیانا استفاده از سنگ باعث توقف اولین پله شده ضمن آنکه آرام آرام دوباره کوچه را دربین جمعیت باز میکنیم تا اولین پله وارد شود و........................
اگر درتمام اجرای عملیات خونسردی خود حفظ وبر ترسمان غلبه نمائیم ایمان داشته باشید با اولین شکست دشمن درخیابانها روحیه آنانیکه پشت دستگاههای کنترلی نشسته اند شکسته خواهد ودرصورت ادامه عملیات تا صبح بعد وروز بعد ارتش امام زمان به چاههای جمکران فرو خواهد رفت
فراموش نکنیم که اینان ئشمنان ملت هستند حتی درصورت تسلیم بآنان اطمینان نشود که خدعه ونیرنگ از اصول دینی اینان است
آب دستمال- تمیز - طناب- سوزن ته گرد -میخ سه سر -وسیله دفاعی از چوب دستی ویا.....همراه داشته باشید دردسته های چهل پنجاه نفری حرکت کنید درصورت ئستگیری یاران خود فرار نکنید اگر ده نفرند 50 نفری بآنها حمله کنید ایمان داشته باشید که فرار خواهند کرد در روز 25 بهمن هرگز پشت بدشمن نکنید که اگر اینکار را نمائید آنان با دید بازتری بشما حمله میکنند بیاد داشته باشید که درمبارزات خیابانی حرف اول را نیروی انسانی میزند نه سلاح

هیچ نظری موجود نیست: