۱۳۸۹ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

آقا میرحسن موسوی خامنه (ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان)

آقای میرحسین موسوی سبز نشان دوباره بوی کباب بدماغش خورده
پدرجان یکبار بچه های ایران را بکشتن دادی ورفتی ته سوراخ منزلت عزلت گزیدی کافی نیست که حالا با شنیدن اخبار تونس ومصر واردن وبزودی درایران دوباره فیل شما یاد هندوستان کرده وازمیان سایت وتقاضا برای راهپیمائی هایت بیرون آمده اید که چه کنید دوباره چون سوپاپ اطمینانی ملت خشمگین وگرسنه وآزرده دل ایران را بسکوت وآرامش دعوت کنید وبا ترساند ملت از لولو خامنه ای یکباردیگر خدمتگذاریخود را به جامعه ملایان دزد ایران باثبات برسانید .
پدرجان اولا سن شما نزدیک به هفتاد است وموش از اونجای شما بلغور میکشد شما نه جرات ایستادن دارید ونه توان آنرا ثانیا فرض برآن باشد که ملت بخواهد احمدی نژاد دیوانه را کنار بگذارد باید شما را انتخاب نماید یا شیخ کروبی دزد بنیاد شهید را ویا محمد هفت رنگی که بازبان خوداعتراف باعتقاد به رژیم را اعلام میکند !!!!!!!!خوب اینکه میشود پذیرش همین رژیم جهل وجنون که یک قلم یکی از دولتهایش 1200 میلیارد تومان پون ملت را هاپولی کرده حالا بماند که شما بهنگام جنگ هشت ساله چند میلیارد به سرمایه های ملی ونسل جوان ایران خسارت وارد کردید شما موقعی میتوانید دوباره برهبری انتخاب شوید که کشتار شصت وهفت را بدستور خمینی گجسگ برای ملت روشن کنید درعیرآن ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان عملکرد شما درطول عمرتان اگر نگویم سراسر خیانت به کشور وملت بوده باید بگویم بسیار شرمسارانه بوده است شما یک نقطه مثبت درعملکردتان برای ایران وایرانی نشان بدهید بنده حرفم را پس میگیرم .
نقش البرادعی وشما فقط یک فرق دارد شما درانتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد سوار به قطار ملت آویزان شدید وبعلت کهولت وخدمت به پسر عموی گرامی ازقطار پرتاب شدید والبرادعی امروز آویزان است وخواهید دید که وی هم یا بوسیله دولت حسنی مبارک ویا بوسیله اخوان المسلمین از قطار پرتاب خواهد شد

هیچ نظری موجود نیست: