۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد

آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد
ج.ا با تمام قوایش سال گذشته در سرکوب مردم آزادیخواه موفق بود چرا که ملت نه تجربه آنرا داشتند ونه طرح براندازی رژیم را اما امروز زمانه عوض شده درمرتبه اول حاج حسین اوباما نشان داد که با اوناست ونه با ما ولی اکنون با حرکتهای ملی مردمی در تونس یمن مصر کک بتبان حاج آقا نیز افتاده وازهماکنون درلفافه میگوید که جبش آزادی خواهانه ملت ایران را احساس کرده است 
امروز ملتهای دربند با سرنگونی رژیم مبارک درمصر انتظار یک حرکت جانانه از ملت ایران دارند ملتی که بعد از دزدیده شدن رایش جانانه به خیبانهای تهران ریختند اما افسوس که از مکر وحلیه ملا ها بیخبر بودند .
25 بهمن امسال یعنی 37 ساعت دیگر ایران آماده میشود تا آزادی خودرا جشن بگیرد بشرط آنکه اعتراض مان مداوم وشبانه روزی باشد نیروهای سیدعلی گدا محدود وفرسوده است ضمن آنکه خیلی ازهمین نیرو ها با ملت هستند ما ایمان داریم که لوله تفنگ نیروهای نظامی بطرف ملت نخواهد بود .
پس هموطن بموارد نظامی زیر توجه نمائیدتا ضمن کمترین تلفات بیشترین ضربه را به سربازان حرامزاده امام زمان وارد نمائیم
1- از لباس اسپرت برای آمادگی بیشتر درمقابله با ساندیس خور استفاده کنید
2- بهمراه خود مقداری آب وپارچه تمیز برای گاز اشگ آور داشته باشید
3- گلوله های اشگ آور را با دستمال گرفته بطرف خودشان پرتاب کنید
4- میخ های سه سر را بهمراه داشته باشید تا درصورت حمله موتور سواران از آنان استفاده بموقع نمائید
5- راهنمائیهای گذشته را درمورد نحوه مبارزه با حمله موتورسواران راکاملا بیاد داشته با باز کردن کوچه وبستن آن آنها را             
    دستگیر ولختشان نمائید چنانچه خارجی باشند نباید سالم بمانند تا دوباره کاری بتوانند بکنند بهترین کار نداشتن دست سالم است
6- اگر به فیلم حمله موتور سواران نگاه کنید بصورت پیکانی حمله میکنند وپس از ضربه فورا فرار میکنند این نقطه ضعف   
    موتوراست که قدرت مانور ندارد وفقط یکنفر درعقب موتور قادر بحمله با باطوم است با طنابها از موتوربزیرشان بکشید
7- ماشین های آبپاش لاستیک دارند وشما میخ سه سر بهترین وسیله برای زمینگیر کردن آنه بلافاصله ماشین را تصاحب 
   کنید وبرعلیه خودشان استفاده کنید
8- دردسته های 5000 نفری ودرنقاط مختلف موضع بگیرید تا نیروی دشمن ضعیف تر شود اولین هدف رسانیدن صدایمان
   به دنیاست پس رادیو وتلویزیون هدف بعدی باشد آنهم نه بدون مطالعه که با طرح درست که درآن زمان نظامیان خاموش داخل     
  شما را راهنمائی خواهند کرد 
9- اگر درمحله خود شخصی را میشناسید که قبلا نظامی بوده ویرا بعنوان سرپرست عملیات محله ای خود انتخاب نمائید 
10 - فردا شب آخرین التیماتوم را با شبنامه که بداخل خانههای بسیجیان وسپاهیان ونیروی انتظامی مقیم محله خود بدهید
   تا بدانند که این بار شوخی درکار نیست وباید مانند ارتش مصر عمل نمایند یا باما وسالم ویا یا سید علی گدا وبرسر دار
11- ازهم اکنون نیروهائی را جهت اطلاع رسانی به جهان آزاد تعین کنید تا دنیا از حرکت شما مطلع باشد
با عزمی راسخ وارداه ای استوار روز 25 بهمن از پیر وجوان مرد و زن بیرون
خواهیم آمد وخواهید دید خیلی زود بساط این دژخیمان را در هم خواهیم پیچید 
هرگز بخانه برنمیگردیم تا سیدعلی را دستگیر نمائیم
آقای موسوی وکروبی هم باید بدانند که هدف ما براندازی رژیم است دوست دارند باشند وگرنه مارا به خیر تو امید نیست با اطلاعیه بعدی خود شر مرسانید

هیچ نظری موجود نیست: