۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

اگر این آخوندها هستند امامزاده بیغیرت را هم پسر امام رضا میکنند

حالا ببینید چگونه یک اسم خاص ایرانی را هم سید میکنند وهم امامزاده ((قابل توجه دوستان تازی ها حرف ( ژ ) را نمیتوانند تلفظ کنند حالا چطورنوادگان  امام سجاد این تازیان حرامزاده پسرش را بانام بیژن صدا میکرده؟جای حرف است

تا ملت ایران دراین خریت باقی باشند همین آش است وهمین کاسه

هیچ نظری موجود نیست: