۱۳۹۰ فروردین ۲۰, شنبه

تجاوز به زنان اسرا حق مسلمین است

این ویدئو را ببینید اینها تعاریف درست از اسلام را میکنند همان دینی که ملت ایران دانسته یا ندانسته وگوسفند گونه در شورش خمینی هندیزاده شرکت کردند وبلائی را بر سر خود آوردند که جز خودکشی سیاسی برای روشنفکران بدبخت وطنفروش کشور مانند جبهه ملی ها  - کمونیستها- توده ای ها= مجاهدین خلق- فدائی های خائن به کشور وملت روشنفکران وتحصیلکرده هائی که درکمال خریت وبیشعوری عکس این گجسگ را درماه دیدند ودرمدحش قصیده سرائس کردند که آفتاب از مغرب طلوع کرده است ای خاک برسر ملتی که آن بزرگی را به این خفت فدا کرد تا زنهایشان را ملای مرده خوار تجاوز نماید .......... ببینید جوانها از پدر ومادرشان بپرسند ((چرا)) ایمان داشته باشید از طبقه شهر نشین بغیر نطامیان وفادار به کشور بقیه بالای 80% فقط بخاطر طمع پول نفت رفتند زیر عبا نگاه کنید این پفیوز چه میگوید؟

هیچ نظری موجود نیست: