۱۳۹۰ مرداد ۱۲, چهارشنبه

رئیس نهضت آزادی ایران را بشناسیم

چرا ما ملت ایران ایلقدر زود فراموش میکنیم وآنرا بحساب بخشش وبزرگی خود میگذاریم آیا ما واقعا میهمان نوازیم یا جاپلوس وآیا بخشنده ایم یا غافل ونادان که با وجود همه زشتی ها دریکنفر باز ویرا پس از مدتی ستایش میکنم واز وی تلاش میکنیم تا مجسمه پاکی بسازیم ابراهیم یزدی که زیر عبای آن هندیزاده وبدستور سیا آمریکا وبا پول اهدائی کارتر به خر دجال بزرگ وارد ایران شد وبیشترین جنایات را درهمان ماههای اول شورش هندیزاده درایران بدست وی صورت گرفته حالا عده ای بیشرمتر از وی این بیشرف وطنفروش را رهبر نهضت آزادی میخوانند چقدر باید ایران از حماقت ملتش ظربه بخورد؟

این بیشرم وطنفروش را که با پول ملت برای تخصیلات بامریکا رفته ونوکر سیا شده وخمینی را بدستور کارتر روان سوخته و150 میلیون دلار پول آمریکائی ها ارسالی به خمینی توسط همین بیوطن بیناموس  را باید بهتر شناخت وگفت واقعا ای خاک توالتهای آستان رضا کفتر باز تو سر اون عده الاغی که با دانستن خیانت وجنایت این بیشرف هنوز دنباله رو وی بوده وبعنوان رهبر نهضت آزادی ویرا قبول دارند این بیشرمی که بوئی ای ز آزادی نبرده وبرای حفط خود از هر جنایتی دریغ نمیکند ببینید آقا علیرضا میبدی راجع باین جنایت کار وطنفروش چه میگوید  ابراهیم یزدی بیشرم بنیانگزار بیعدالتی درایرانهیچ نظری موجود نیست: