۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

تولد محمد مصدق وازدواج های مادرش خانم نجم السلطنه


گوشه های نادیده ویا فراموش شده از محمد مصدق  (( محمد مجزا))
تولد محمد مصدق وازدواج های مادرش خانم نجم السلطنه
در زمستان سال 1258 خورشیدی درخانه میرزا هدایت الله وزیر دفتر از خانم نجم السلطنه پسری بدنیا آمد که اورا محمد نام نهادند . خانم نجم السطنه دختر شاهزاده فیروز میرزا (نصرت الدوله) بود که نسبتش با خاندان سلطنتی قاجار است ودختر عموی ناصرالدین شاه بوده است.
مادر محمد مصدق درطول زندگیش سه بار ازدواج کرده است که هربار بحث هائی را دربر داشته واز آنجا که درکتاب ها وبعضی از اسناد به این ازدواجها اشاراتی شده لذا برای آگاهی بیشتر طرفداران پیشوا بطور مختصر وفشرده اشاره بآنها میشود.
ازدواج اول با مرتضی قلی خان وکیل الملک ثانی
ازدواج وزندگی نجم السلطنه با مرتضی قلی خان که بسیار پیر وفرتوت بوده از اسرار خانودگی آنهاست ومدت ازدواج چند سالی نبوده زیرا پیر مرد در فروردین 1257 درحالیکه از مدتی قبل کور شده بود به تهران رفته وبعد از یک سال درتهران درخرداد 1258 وفات یافته است.
ازدواج دوم با میرزا هدایت الله وزیر دفتر (پدر محمد مصدق)
این ازدواج از جهات مختلف بحث انگیز – غیر عادی واز وقایع عجیب است . زندگی این دونفر وعلت آن از اسرار خانوده های وابسته به زن وشوهر بشمار میرود زیرا:
میرزا هدایت الله در موقع ازدواج با خانم نجم السلطنه درمرز هشتاد سالگی بوده وهیچ نکته قابل توجهی که ویرا درخور ازدواج با شاهزاده خانم جوان وزیبا بنماید دراو نبود. این پیر مرد مانند دیگر رجال دوره قاجاریه از آغاز جوانی علاقه ای به زنان نداشته وهمواره پسران را بر زنان ترجیح میداده  است. عکسهائی که از میرزا هدایت الله وزیر دفتر باقی مانده نشان میدهد که درآن زمان درحدود هشتاد سال از سنش میگذشت . خوش قیافه نبوده وآنگونه که مورخین نوشته اند بد اخلاق وبسیار بد دهن بوده است.
نجمالسلطنه درمدت زندگی درخانه میرزا هدایت الله دوفرزند بدنیا آورد که فرزند اول محمد مصدق است ودرسال 1261 فرزند دوم را که به احتمال قوی وفات یافته است.
ازواج سوم با میرزا فضل الله وکیل الملک تبریزی
ازدواج نجم السلطنه با نیرزا فضل الله درمقایسه با ازدواجهای قبلی از نظر سن مناسبتر به نظر میرسد زیرا داماد درهنگام ازدواج حدود 50 سال داشته است.
جای هیچ کونه تردیدی نیست که این ازدواج هم بنا به مصالح ولیعهد مظفرالدین میرزا (مظفرالدین شاه بعد) وجلوگیری از شایعه سازی های افراد واطرافیان بوده است. زیر میرزا فضل الله با آینده نگری صلاح ومصلحت خود را درآن دید که بمنظور حفظ آبروی ولی نعمت خود مظفرالدین میرزا به مبارکی ومیمنت ملک تاج خانم نجم السطنه را به عقد ازدواج دائم خود درآورد.
میرزا فضل الله وکیل الملک نوه میرزا رفیع بوده که میرزا رفیخ جد خانوادهای دیبا و طباطبائی تبریزی محسوب میگردد. میرزا فضل الله درآغاز کار به عنوان منشی مظفرالدین میرزا ولیعهد خدمت میکرد ودر سلطنت مظفرالدین شاه ملقب به وزیر خلوت گردید( ماخذ شرح حال رجال ایران جلد سوم وکتاب افضل التواریخ کرمانی)
وقتی این ازدواجهای عیر عادی وبحث انگیز را مورد بررسی وتحقیق قرار دهیم این سئوال را پیش رو داریم چه دلیلی داشته است خانم نجم السلطنه دختر زیباوکم سن وسال فیروز میرزا (نصرت الدله) یکی از بزرگترین ثروتمندان ایران – نوه عباس میرزا نایب السطنه – دختر عموی ناصرالدین شاه وخواهر زن مظفرالدین میرزا ولیهد که بنا به داستانهائی که از وی نقل شده موید این است که بیش از حد خواهرش حضرت علیا همسر مظفرالدین میرزا ازفهم وشعور ودرایت درامور برخوردار بوده وبسیار خوش مشرب بوده است ومسلما معبود دهها جوان که از نظر اجتماعی هم طبقه خودش بودند وآرزوی همسری اورا داشته اند ازدواج نکرده وبا مردان مسن وپیر ازدواج کرده است؟
ازدواجهای بحث انگیز خانم نجم السطنه مطالب نوشته شده درکتاب نو یافته هائی از محمد مصدق که طی بحث های مفصل ومستند درمیابیم که مصدق پسر مطفرالدین شاه بوده است را ثابت میکند(به طرفداران پیشوا پیشنهاد میکنم حتما کتاب نو یافته هائی درارتباط با محمد مصدق نوشته پژوهشگر محمد مجزا را بخوانند)
ملاحظه میشود محمد مصدق از طرف مادری با سه پشت فاصله به فتحعلی شاه قاجار میرسد . بدین شرح فتحعلی شاه---عباس میرزا----فیروز میرزا----نجم السلطنه ---محمد مصدق . اگر برابر اسناد بپذیریم که محمد مصدق فرزند مظفرالدین شاه بوده لذا از جانب پدر میتوان اورا شاهزاده ای درجه یک وبلافصل بحساب آورد.
مصدق درکتاب خاطرات وتالمات خود مینویسد . در رژیم قدیم اعطای لقب وارجاع خدمت به سن وسال نبود بعد از فوت پدرم (میرزا هدایت وزیر دفتر ) شوهر دوم مادرم که بیش از 12 سال نداشتم ناصرالدین شاه به من لقب داد ( مصدق السلطنه)
هرگاه راجع بتاریخ تولد یکی از شخصیتهای تاریخی که دهها قرن قبل از ما میزیسته است ومرور زمان اورا به افسانه ها درهم آمیخته بررسی نمائیم شاید زودتر به نتیجه برسیم تا بررسی تاریخ تولد محمد مصدق . خودداری لجوجانه مصدق درتمام طول حیات طولانی اش از انتشار مدرکی قابل اطمینان ومستند راجع به ازدواج های مادرش – تاریخ تولد خود واقوامش واقعا تعجب آور است . تقریبا شواهد وقرائن موجود تائید مینماید که مصدق در سال 1258 متولد شده است.
دلیل اول: درفرهنگ دهخدا تولد محمد مصدق را سال 1258 شمسی نوشته است
دلیل دوم: هنگامیکه میرزا هدایت الله وزیر دفتر دراول شهریور ماه 1271 خورشیدی بمرض وبا درتهران درگذشت مصدق که فوت اورا خوب بیاد دارد میگوید پسری 12 سال وچند ماهه بوده است. اگر دوازده سال وچند ماهه را 13 سال بگیریم واز 1271 کم کنیم تولد مصدق درسال 1258 بدست میاید
دلیل سوم: فرمانفرما دائی مصدق درسال 1275 مصدق را بسمت مستوفی ایالت خراسان منصوب کرده چنین میگوید این کار را به خواهرزاده خود جناب آقای مصدق پسر میرزا هداین الله وزیر دفتر که درآن وقت جوانی 16-17 ساله ای بیش نبودند .......اگر 17 را از 1275 کم کنیم 1258 تاریخ تولد مصدق بدست میاید.
دلیل چهارم: شخصا دربرگ اظهار نامه ولادت تاریخ 1258 را بعنوان سال واقعی تولد خود اعلام کرده ودرهمان روز شناسنامه او به شماره 2047 از بخش 3 تهران باقید تاریخ تولد 1258 صادر شده استحتی مصدق به عنوان شاهد تمام اظهار نامه های ولادت تمام اعضای خانواده برادرش ابوالحسن دیبا (طباطبائی) را تائید وتصدیق نموده است وتاریخ خود را روی تمام اظهار نامه های مزبور 1258 سمی نوشته است.
دلیل پنجم: مصدق درسال 1305 شمسی کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی بوده ودر پرسشنامه مربوزه سن خودرا 46 سال ذکر است . هرگاه 1+46 را از 1305 طبق روشی که در سالهای آغاز تاسیس اداره ثبت احوال مورد عمل بوده کم کنیم باز 1258 حاصل میگردد
مصدق درسال 1344 خورشیدی بدون هیچ علت وسببی به خط خود تولدش را بدین شرح تصحیح واعلام میکند: تاریخ ولادت 29 اردیبهشت سال 1261 شمسی 83 ساله.
دوکلمه گفتگ.ی مستند:
درقسمت ازدواج اول نجم السلطنه با مرتضی قلی خان وکیل والملک ثانی گفته شد که مرتضی خان شوهر اول نجم السلطنه در 19 خرداد 1258 وفات یافته ومیدانیم مصدق در 1258 خورشیدی درخانه میرزا هدایت الله شوهر دوم مادرش بدنیا آمده است و با کمی دقت متوجه میشویم ازدواج دوم نجم السلطنه با میرزا هدایت الله وزیر دفتر وتولد محمد مصدق در زمستان سال 1258 اشکال شرعی دارد ز یرا زنان مسلمان بنا به شریعت اسلام باید بعداز فوت شوهر ویا جدائی وطلاق چهار ماو ده روز عده بگذارند ونمیتوانند ازدواج کنند. لذا اگر از تاریخ 19 خرداد  1258 چهار ماه وده روز بعد از آن بابت عده زنان محاسبه شود قاعدتا نجم السلطنه تا آبانماه 1258 نمیتوانسته با میرزا هدایت الله ازدواج کند .
 سئوال دراین است چطور مصدق در 29 اسفند 1258 که چهارماه پس از پایان عده مادرش که آبان ماه 1258 بوده بدنیا بیاید یعنی مصدق جهار ماهه بدنیا آمده است ؟؟؟
این فرض مردود است لذا متوجه میشویم بهمین دلیل بوده که محمد مصدق خوداری لج.جانه در مورد تاریخ ازدواج های مادرش وتاریخ تولد خودش میکرده است . بعد ها چون مصدق از افتضاحاتی که بر تاریخ تولد واقعی او وجود داشته آگاهی یافته برای گریز از آنها وبرائت مادر خود درصدد برآمده است تاریخ  تولد فرزند دوم خانواده که سال 1261 بوده را تاریخ تولد خود یاد کند.درادامه (ارائه اسنتاد دیگر بحث را مستحکم تر میکند:

هیچ نظری موجود نیست: