۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

گوشه های نادیده ویا فراموش شده از محمد مصدق (( محمد مجزا)) (ارائه اسنتاد دیگر بحث را مستحکم تر میکند:)
 الف- دوگانه گوئی مصدق درمورد سنش حتی مورد اعتراض یاران جبهه ملی اش هم بوده است.
به محض این که موضوع سن محمد مصدق درجلسات جبهه ملی مطرح شد آقای دکتر فاطمی نطق غرائی کرده ومیگفت ما اجازه نخواهیم داد که اشخاص نسبت به سن دکتر محمد مصدق هنگام طرح اعتبار نامه صحبت کنند رفقا خوبست موضوع دیگری را درجلسه طرح ومورد مذاکره قرار دهند . درست 20 روز قبل از طرح اعتبار نامه مصدق روزنامه ها نوشتند بعضی از جاسوسان بیگانه وافراد مشکوک تصور کرده اند علیرغم تمایلات ملت ایران سن دکتر مصدق را دستاویز قرار داده وموقع طرح اعتبار نامه ایشان با نمایندگی او مخالفت نمایند ولی گویا نمیدانند که ملت ایران دست آنها را از پیش خوانده ونفس این عناصر مشکوک ومزدور نفت را درسینه حبس خواهد کرد.
ب – بعد از وقایع 28 مرداد 1332 که بزندانی شدن ومحاکمه مصدق منجر گردید در چهاردهمین جلسه دادگاه نظامی متهم شد درگذشته برای این که بتواند در دور شانزدهم بنمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شود سن خودرا برخلاف واقع پائین آورده است. میدانیم مصدق هرگز در دوران زندگی خود کوچکترین مطلبی که برخلاف میل او بیان شود را بدون پاسخ نمیگذاشت ولی چون میدانسته که تمام اسنادی که خودش تکمیل کرده سال تولد خود را 1258 خورشیدی قید نموده است لذا نه تنها دراین مورد سندی بدادگاه ارائه نداد بلکه ضمن مدافعات بعدی خود حتی از پاسخگوئی به این قسمت از اظهاراتدادستان خودداری ورزید لذا سکوت او درین مورد مشخص میسازد که انتخاب او دردوره شانزدهم مجلس برخلاف قانون اساسی بوده است.
علت کدورت حضرت علیا وخودکشی نجم السلطنه مادر مصدق
مسئله روابط نجم السلطنه با مظفرالدین شاه به کتاب خاطرات خارجی ها هم کشیده شده است کلنل کاساکوفسکی روسی 17 سال بعداز تولد مصدق درکتاب خاطراتش چنین نوشته است:
خواهر دومی فرمانفرما (نجم السلطنه) با این که سی سال بیشتر ندارد سه بار شوهر کرده وشوهر سوم او وکیل الملک است که فعلا منشی حضور مظفرالدین شاه میباشد . شاه سخت خاطرخواه اوست وبا وی به سر میبرد . اوزنی است زیبا – خوش مشرب وبی اندازه تسلط طلب است ازین جهت هیچ تعجبی ندارد که شاه بی اراده وصد درصد زیر فرمان اوقرار دارد.این است که درحال حاضر زن وکیل الملک اداره کننده کشورایران است . کلید دستخط ها – همه تقاضاها وتمام انتصابات خلاصه هرچه بخواهد نکول درآن را ندارد به نشانه علاقه ملوکانه شاه کلیه تیول املاک ودهاتی را که درزمان ناصرالدین شاه تعلق به عزیز السلطان (ملیجک) عزیز کرده ناصرالدین شاه داشت به این خانم واگذار نموده است ((ماخذ خاطرات کلنل کاساکوفسکی ترجمه عباسقلی جلی))
خاطرات علی امینی درباره کدورت مادربزرگش (حضرت علیا)
علی امینی ضمن شرح حال مادر خود (خانم فخر الدوله) درکتاب خاطراتش چنین نوشته است : مادر بزرگم (حضرت علیا) وخواهرش مرحومه نجم السلطنه خیلی بهم علاقه داشتند وازهمین جهت ابتدا مادرم را برای آقای مصدق خواستگاری کردند ولی بعدا که مظفرالدین شاه به تهران آمد ومرحوم میرزا علی خان امین الدوله مادرم را برای پسرش محسن خان امین الملک خواستگاری کردند لذا مادر بزرگم از دادن دخترش به آقای مصدق منصرف شد وهمین اقدام موجب کدروت بین ایشان وخواهرش مرحومه نجم السلطنه گردید وتا آخر زندگی این کدورت متاسفانه باقی ماند. ماخذ(( زندگی سیاسی علی امینی نگارش وتالیف جعفر مهدی نیا))
خاطرات حاج محمد علی سیاح درباره خودکشی نجم السلطنه
حاج محمد علی سیاح داستان خودکشی نجم السلطنه را درکتاب خاطراتش تعریف کرده که بشرح زیر میباشد:
علی خان امین الدوله دختر بزرگ مشیرالدوله را برای پسرش محسن خان معین الملک امین الدوله بعدی) عقد کرده وبه خانه آورد . متاسفانه از او هیچ ولدی بوجود نیامد ازطرف دیگر حضرت علیا از مظفرالدین شاه یک دختر محترمه بنام فخرالدوله داشت که نامزد پسر خاله اش مصدق السلطنه بود. مشیرالدوله میخواست علی خان امین الدوله برای پسرش هرکسی را که میخواهد بگیرد ولی دختر اورا بعلت نازائی طلاق ندهد ومشیرالدوله حاضر بود اسم طلاق بمیان نیاید ودخترش را مادامالعمر نزد خودش ویا درجای دوری نگهداری نماید . ولی علی خان امین الدوله که مایل بود دختر شاه (فخرالدوله ) را برای پسرش بگیرد ترتیب اثری به خواهش مشیرالدوله نکرد زیرا شرط حضرت علیا این بود دخترش را میدهد بشرطی که پسر علی خان امین الدوله دختر مشیرالدوله را طلاق دهد.
خانم نجم السلطنه خاله دختر تریاک خورد خودرا بکشد وبحال بدی افتاد ولی نجات یافت ماخذ((خاطرات حاج سیاح به کوشش حمید سیاح))
مصدق درآغاز مشروطییت و عضویت وی در جامع آدمیت  بحث بعدی ما خواهد بود

هیچ نظری موجود نیست: