۱۳۹۰ شهریور ۳۱, پنجشنبه

از کارتر تا اوباما

سی و دو سال پیش روان سوخته ای بنام جیمی کارتر از حزب دمکرات آمریکا بریاست جمهوری رسید وتیشه به ریشه ایرانیت ما ایرانیان زد وی با پرورش دادن هندیزاده ای بیسواد وخونریز بنام روح الله کثافت ودادن 150 میلیون دلار کمک نقدی بوی بوسیله ابراهیم یزدی وبا تحمیق روشنفکران دهه 50 عکسش را درماه دیدند و ریش را لای تازینامه پیدا کردند وملت هم که خوشی زده بود زیر دلش وبدنبال روسری بود وتوسری ودلش برای اعدام وشکنجه های اسلامی تنگ شده بود همچون گوسفندانی که درصف سلاخ خانه آرام جلو میروند ووبوی خون صدایشان را خفه کرده آرام آرم جلو رفتند تا هندیزاده حرامزاده را بقدرت کامل درکشور رساندند وآنگاه که ماموریتشان بپایان رسید کهنه های حیض را هندیزاده یکی پس از دیگری بدور انداخت .
یکی ازین کهنه های حیض مسعود رجوی سردمدار گروهک کمونیستی مسلمانی بود بنام مجاهدین سرانجام وی مجبور شد از ایران بگریزد وبدامان صدام حسین دشمن ملک وملت ایران پناه ببرد بیست وچند سالست که این مردک وطنفروش خفه شده ولچک بسری بنام مریم ظاهرا امور مجاهدین را اداره میکند .
با رویکار آمدن این کاما سیاه (( حاج حسین برک اوباما )) که صلف همان کارتر گجسگ است نقشه دیگری برای درهم کوبیدن مبارزات ضد رژیمی ملت ایران درشرف تکوین است اوباما اکنون مسعود رجوی را بامریکا آورده است تا با باد کردن مجدد این فیل بادکنکی که بمراتب خونخوار تر از هندیزاده است ((از قدیم گفته اند کسیکه بمادر خود زنا کند بدیگران چه کند )) را بعنوان رهبر اپوزسیون بملت ایران قالب کرده ایران را باعتشاش وآشوب بکشاند ونیرو های ناتو را وارد عمل نماید تا لیبی دیگری درایران بوجود آورد برادر کشی وقتل وبعد رژیمی دستنشانده آمریکا وغرب وتاراج منابع ملی کشور این حرامزادگان حزب دمکرات آمریکا را نباید دست کم گرفت بهوش باشیم که مسعود رجوی در راه است باید خود بپا خیزیم وایران را از چنگال آخوند ورژیم دینی دیگری برهبری مسعود وطنفروش نجات دهیم مرگ یکبار شیون یکبار برای آزادی فرزندانمان وداشتن فردائی بهتر با از جان گذشت

هیچ نظری موجود نیست: