۱۳۹۰ مهر ۵, سه‌شنبه

رابطه خدا وشیطان ودو دره شدن ادم وحوا

مگر نه اینکه خداوند عالم همانیکه دانا وقادر ومتعال وهستی بخش ومهربانست چون انسان را خلق کرد از همه فرشتگان درگاهش خواست که بانسان سجده کنند؟ ومگر نه اینستکه شیطان همان ابلیس حرامزاده ای که غرور بیش از حدش وادارش نمود تا درمقتبل اراده خداوند رحمان بایستد وبه انسان سجده نکند ؟ وبازهم مگر نه اینکه خداوند بعداز نافرمانی شیطان رجیم ویرا از بهشت بیرون راند؟ خوب حالا  سئوال من دراینجاست وقتی خداوند شیطان را از بهشت بیرون راند ودیگر جائی دربهشت نداشت چگونه شیطان به بهشت وارد شد تا انسان را گمراه کند از سیب عقل بخورد وعورت حوای بیچاره برو نماین شود وباعث خروجشان از بهشت گردد؟
از نظر من یا شیطان خیلی زرنگ وباهوش بوده وخدا خنگ وکودن که درآغاز خلقت شیطان سرش کلاه گذاشته وتوانسته وارد بهشت شود ویا خداوند رحمان هم اهل زد وبند وبده بستان بوده وحق وحساب را از شیطانگرفته واین آدم بیچاره را دو دره کرده تا یکعمر از مخلوقی نازک نارنجی تر از خودش عذاب بکشد وتظاهر کند که خوشبخت است تا نظر شما هموطن فرهیخته ام چه باشد.

هیچ نظری موجود نیست: