۱۳۹۰ آذر ۴, جمعه

این ویدئو راجع به جشنهای دوهزاروپانصد ساله شاهنشاهی استهیچ نظری موجود نیست: