۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

تحریم تاسوعا وعاشورا ضربه ای مهلکتر از تحریم انتخابات مجلس فرمایشی سید علی خواهد بود

سی ودو سال از قادسیه دوم برایران گذشت دراین مدت بزرگ مردانی بودند که اسلام علوی ویا بهتر بگویم اسلام محمدی را بزیر سئوال بردند آنها نوشتند واز مورخین بزرگ تازی همچون ( این خلدون - طبری- دینوری- بلاذری- ابن فقیه راوندی-مسعودی ونویسنگان معاصر همچون مسعود انصاری -علی میرفطروسو..... وشجاعانی چون فرود فولاوند(جانش را بر سر عقیده اش گذاشت) و....گفتند ونوشته اند که این تازیان چه بلائی بر سر مردمان سرزمین من وتوی ایرانی آورده اند و هنگامیکه ابن خلدون مینویسد ومهر تائید میگذارد بر صد ها هزار کشته ایرانی توسط تازیان در جلولاء ویا آنکه مینویسند قبل از حمله تازیان ایرانیان سرزمینی پهناور دراختیار داشتند با جمعیتی بسیار وبا تمدنی بزرگ ولی بعد از حمله تازیان که باشمشیر آمدند وبر آنان استیلا یافتند چنان دشتخوش تاراج شدند که گوئی هرگز وجود نداشتند آیا درست است که  برای سقط شدن عربی که دلایل کشته شدنش را همان مورخین عرب غصب خلافت از پسر عمویش خوانده اند وآخوندهای مفتخوار از زمان صفویه با آدمخوارانش بر کله این ملت ساده دل فرو کردند که حسین برای عدالت کشته شد ونوحه سرایهای ایرانی خواندند که شاه مظلومان حسین درکوفه آمد از حجاز کشته شد بهر نمازومن وتوی ایرانی توی سروکله خود زدیم وبرایش اشگها ریختیم وانگلیسیها بریشمان خندیدند بازهم قمه بزنیم وزنجیر برپشت خود همچون الاغان بزنیم تا خونمان بیرون آید؟
مطهری ملعون روانسوخته دریکی از سخنرانیهایش درسال 1349 درمورد جهارشنبه سوری پدران من وتوی ایرانی را خانواده های احمق ها خوانده است !!!!!!اکنون دراین دنیای مجازی که همه چیز کمتر از ثانیه بجهان مخابره میشود مشخص گردید که پدران ما که متمدن ترین باقدرت ترین نیروی نظامی -سیاسی وفرهنگی واقتصادی جهان بودند وامپراطوری ایران یک از چهار قدرت بلا منازع جهان قبل از اسلام محمد کودک آزار بودند احمق نبودند احمق آن عده از ایرانیان هستند که تاریخ مرگ پدربزرگشان را نمیدانند واصلا نمیدانند که پدر پدربزرگشان چه نام داشته اما تاریخ تولد و سقط شدن یک عرب ناجوانمرد را که درجنگ گرگان ودرکشتار ایرانیا سهیم بوده را میدانند که هیچ نام پدر سگ کش وپدر بزرگ وپدر پدر بزرگش را میدانند وبرایش برسر وسینه خود میزنند وآلت دست مشتی آخوند گردن کلفت دزد میشوند احمق کسانی هستند که معتقدند انسانی خیالی از 1300 سال پیش درقعر چاهی در سامره قایم شده وجالبتر آنکه اخیرا درزمان دستار بندان حاکم برایران از زیر زمین نقب زده وبه چاهی درجمکران نقل مکان کرده وبا ایمیل ووسائل شیطانی مجهز شده وبنامه هایشان درمقابل پول پاسخ میدهد ؟ احمق آن عده مردمانی هستند که با صرف هزینه های کلان پزشگی معالجه میشوند وبعد سفره عباس و رقیه وسکینه میاندازند بدون آنکه بدانند که رقیه وسکینه چه کسانی بوده وچگون زندگی میکرده اند .
با توجه به تمام مسائلی که بهتر از من میدانید وخوانده اید وشنیده اید از هر ایدئولوژی وایسمی که پیروی میکنید وبهر نوع حکومتی که علاقه داریدموقع آن نشده که  دست دردست هم بگذاریم وروز سه شنبه وچهارشنبه آینده 15-16 آذرماه را درمنزل بنشینم وبرای حتی تماشا از خانه بیرون نرویم وسوگواری برای حسین تازی را تحریم نمائیم بجای تحریم انتخابات سه ماه دیگر؟ البته تحریم انتخابات هم برجای خود باشد ولی این تحریم باخوندهای حکومتی میفهماند که ملت ایران بیدار شده اند ودیگر برای قاتلان پدرانشان ومتجاوزان بناموس خواهران ومادرانشان سوگواری نمیکنند ؟ خیلی مایلم نظر شمای خواننده را بدانم
تحریم تاسوعا وعاشورا شکننده تر از تحریم انتخابات مجلس فرمایشی سید علی گدا خواهد بود

هیچ نظری موجود نیست: