۱۳۹۰ دی ۳۰, جمعه

آی چه شبائی داشتیم وای چه روزائی داشتیم

باید با آهنگ خوانده شود 

آی چه شبائی داشتیم وای چه روزائی داشتیم


رهبر داشتیم اینجور اینجوری


حالا هست ایجور این جوریآی چه شبائی داشتیم وای چه روزائی داشتیم

زنامون بود اینجور اینجوری


حالا هست اینجور این جوری


آی چه شبائی داشتیم وای چه روزائی داشتیم

شابامون بود اینجور اینجوری 


حالا هست اینجور این جوری 

آی چه شبائی داشتیم وای چه روزائی داشتیم

مردامون بود اینجور اینجوری

حالا هست اینجور اینجوری


ایننه که میگن خلایق هرچه لایق

هیچ نظری موجود نیست: