۱۳۹۰ دی ۳۰, جمعه

آی چه شبائی داشتیم وای چه روزائی داشتیم

باید با آهنگ خوانده شود 

آی چه شبائی داشتیم وای چه روزائی داشتیم


رهبر داشتیم اینجور اینجوری


حالا هست ایجور این جوریآی چه شبائی داشتیم وای چه روزائی داشتیم

زنامون بود اینجور اینجوری

video

حالا هست اینجور این جوری


آی چه شبائی داشتیم وای چه روزائی داشتیم

شابامون بود اینجور اینجوری 
video

video

حالا هست اینجور این جوری 
video

آی چه شبائی داشتیم وای چه روزائی داشتیم

مردامون بود اینجور اینجوری

حالا هست اینجور اینجوری


ایننه که میگن خلایق هرچه لایق

هیچ نظری موجود نیست: