۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

خائنین به ملک وملت بهتر نیست یکبار هم که شده اعتراف به خیانت نمایند؟

سی وسه سال از خیانت سیاسیون روشنفکران اهل قلم روزنامه نگاران کارمندان شرکت ملی نفت ایران وآنانیکه با خیانت به ملک وملت بدنبال هندیزاده دروغگوئی که درتمام عمرش یک کلام حرف راست نزده بودوبغیر از حس انتقام هیچ فکر دیگری در سر نداشت روان شدند وبا سخنرانی وشعر ومقاله مغز ملت بدون مطالعه ومثلا مسلمان ایران را شستشو داده عکسش را درماه دیدند وپشمش را لای کتاب تازیان (( میتوانید تصور کنید که این هندیزاده که خود را بخریت زده بود وبا آن لهجه کج ومعوجش طوری حرف میزد که گوئی برادر محمد تازی ازقبر بیرون آمده درخفا ونزد زن وبچه اش چقدر بریش همین روشنفکران وسیاستمداران ودانشگاهیان و...............خندیده؟ میگذرد وهنوز متاسفانه عده ای چاچول باز بنام سیاست وسیاست بازی مثلا علم مخالفت بردوش گرفته وگوئی بوی کباب بدماغشان خورده است . همین آقایان وبانوانی که حالا بالای شصت وهفتاد سن دارند وبباسنشان میگویند با من نیا بو میدی همینهائی که دماغشان را بگیری جانشان از... .درمیاید وقت وراجی که بشود از افتخارات زمان پهلویشان سخن میرانند وادعا دارند که اگر پادشاه به پیشنهادشان گوش فرا داده بود ایران امروز چنین نبود .روی سخنم باهمان دسته ای است که نمک را خوردند ونمکدان را شکستند وقبل از همه باپولهای دزدیشان از کشورفرار کردند ااز امرای ارتش شاهنشاهی که الا ما شالله کم هم نبودند  تا وزرا و وکلای مجلس شورای ملی وسناتورهای مفتخوار سنا مدیران کل واستانداران  که پادشاه ایران  ودولت را در لحظات بحرانی تنها گذاشتند وملت را بخاک سیاه نشاندن .  هرگز شنیده اید ویا دیده اید که یکی ازین طبقه مردانه بایستد وبگوید من اشتباه کردم نه خیانت؟ حال برای شرمساری بیشتر آنعده که امروز با حرکت شاهزاده رضا پهلوی بوی کباب بدماغشان خورده وفکر میکنند درفردای آزادی ایران برای این عده درایران جائیوجود دارد ویا اموال مصادره شده ایشان بایشان برگردانیده خواهد شد. عکسی از روزنامه اطلاعات سال 1357 را بنمایش میگذارم تا هم باعث خجالت خیانت کاران سال  57 باشد وهم آگاهی جوانان ایران زمین دراین تاریخ که سکه طلا از مرز نهصد هزارتومان گذشت ودلار به دوهزارتومان رسید وریال ایران به پهنی بی ارزش در سال 1357  ریال ایران جزو پولهای معتبر جهان شد            
دلار = شش تومان وهفت قران ودهشاهی                      در سال 1390                     دوهزار تومان   افزایشی 296.6  برابر 
پوند انگلیس = ده تمان وسه هزار ودهشاهی                          ==                           سههزار تومان     =      289.9      =
سکه پهلوی= سیصد تومان                                              =  =                         یک میلیون تومان   =  3333          =اقایون وزرا- وکلا - نطامیان  دانشگاه رفته ها - سیاسیون - چپی ها - ملیگرا ها همه شمائیکه دستی در ازهم پاشیدگی کشور داشتید آیا فکر نمیکنید زمان سکوتتان فرا رسیده ملت ایران از شما حمایت نمیخواهد کطفا کرم نریزید وچوب لای چرخ حرکت کوبنده ملت نکنید که دستتانرا از بازو قطع خواهند کرد.

هیچ نظری موجود نیست: