۱۳۹۰ دی ۱۸, یکشنبه

saied shemirani بیوگرافی رضا شاه بزرگ و دوران پر تنش پهلویبرای آگاهی کسانی همانند خانم معصومه قمی (علينژاد) لازم است اين فيلم بادقت نگاه شود... به وضع ايران پيش از پهلوی نگاه کنيد. به دوران پهلوی نيز نگاه کنيد
ديدن اين فيلم را که يکساعت و اندی است به همه سفارش می کنم
کجا بودند مردمی که رضا شاه با خون جگر راه ها و راه آهن هارا ساخت تا آسايش مردم را فراهم سازد؟
کجا بودند کارگران و دهقانانی که زير يوغ ارباب بودند که برای سهيم شدن در سهام کارخانه و در مالکيت زمين خويش قيام کنند
کجا بودند زنان ايرانی که بپا خيزند و برای حقوق خود اقدام کنند؟؟
کجا بودند مردم ايران تا برای آموزش به کشور های اروپا بروند، با بورس دولت اعزام شوند؟؟
کجا بودند سربازانی که در حفظ مرز های کشور اقدام کنند ومنتظر فرمان نشوند که اگر دستم قطع شود سند جدایی آذربايجان را امضا نمی کنم
کی جرات داشت آرزوی کشف حجاب بکند؟
کی جرات داشت تا کارگر وروستایی را صاحب حقوق بکند؟
کی جرات داشت زنان را در انتخابات شرکت دهد؟
کی جرات داشت سفارش کند درراه وطن کار کنند؟؟
اين کارها آنقدر بديهی هستند که مردم نمی دانند حتا نام خانوادگی را مديون رضا شاه هستند.
ريشه کن شدن وبا و آبله را مديون محمد رضا شاه هستند.
چکسی می تواند ديروز و امروز و فردای ايران را ببيند و بنا حق آن شاهان را «ديکتاتور»
بنامد؟؟ 

هیچ نظری موجود نیست: