۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

عکسها سخن میگویند


مجسمه رضاشاه بزرگ در میدان تکسیم ترکیه بهمراه آتاترک ای خاک برسر ملتی که درکشور خودش نتواند از وی تجلیل نماید
زن امروز ایرانی بالچک بسریش به 1400 سال پیش تنزل کردهیچ نظری موجود نیست: