۱۳۹۳ مهر ۲۴, پنجشنبه

تف بر شرف خارج نشینانی که بجای حمایت از خواننده های حماسی از عده ای مطرب بیشرف حمایت میکنیمننگ بر شما وننگ برما ها که جنایات آخوند را میبینیم وهمچون گوسفندان سر بزیر زندگی میکنیم 


آزادی غیرت میخواهد از جان گذشتن میخواهد 
برای آزادی ایران با ید هیچ آخوندی در کشور احساس امنیت نکند

حرامزاده هایشان در پشت فرمان ماشینهای گرانقیمتشان هلاک کنید

دیگی که برای ایرانی باغیرت نمیجوشد بهتر است سر آخوند که از سگ  پست تر است در بجوشید خونشان در کشور اهورائی ایران حلال است هرکس که به کیش تازی علاقه دارد مجرم حربی است ما ایرانی هستیم واز تبار کورش وداریوش وخشایار شاه دنباله رو نادر وامیرکبیر باقر خان .ستار خان و عاشق پهلویزم به فرماندهی رضا شاه و شاهنشاه اریامهر . وظیفه شاهزاده رضا پهلوی در این برهه از زمان ومطابق سوگندی که برابر اصل سی ونهم قانون اساسی مشروطیت یاد نموده اند فقط برابر اصل چهل وچهارم پادشاهی است ولاغیر ودر امور اجرائی دولت و وزرا مسئول هستند 
44 شما خواننده گرامی خود باید تشخیص دهی که چه باید بکنید تا مطابق اصل قانون اساسی مشروطیت که خونبها جان باختگان راه ازادی است باشد


هیچ نظری موجود نیست: