۱۳۹۴ خرداد ۲۳, شنبه

کلامی با پادشاهم هم میهن گرامی من هیچ دخل تصرفی نکرده ام این صدای 
ایرانیان درون کشور است که فریاد میزنند 

قصد ان دارم که امشب با کلام       من نمایم با شما حجت تمام
چند باید بود در حال نزار           هست ملت در نهایت انتظار
ملتی در فقر وفحشا وفقان           گشته رهبر در میان جمع نهان
رهبری با شعار ویک سخن            خود بپا کردست یکتا انجمن
از همان گام نخست این انجمن             کشت تخم اختلاف اندر سخن  
اتحاد وهمدلی گشته شعار                لیک ناوردست هرگز افتخار
گشته شورائی بپا ای هموطن             سینه چاکان پر از درد مهن 
ما امید یاری و پیوستگی                  داشتیم زین مدعای دوستی
شاه اکنون در میان جنگل است           آتشی خاموش اندر منقل است
شاه لیکن در مصاف خویشتن               همچنان پایش به بند انجمن
لیک گویم شاه من عالی مقام              این سخن برتو شود حجت تمام
گر که خواهی باز گیری ملک را               خود دهی فرمان بر هر بینوا
خود بباید اولت باور کنید                    شاه هستید ونباید شک کنید
شاه بهر میهن وپاک ونجیب               یک رسالت بایدش انهم عجیب
شاه در شطرنج بازی اول است                در میان ملتش پیغمبر است 
شاه باید همچو یک شیر دلیر                   دستگیر مستمندان وفقیر
بر دل دشمن بیاندازد هراس               ور نه کاری ناشود با التماس
کار شورای شما ول معطل است           این برای ما دگر یک معضل است
گر بخواهی شاه باشی و دلیر                   بایدت باشی تو شاهی شیر گیر
ورنه بعد از مدتی بی گفتگو               شاه نیستید خود میدانید بگو 

ما برای جنگ وپیکار امدیم                  کی برای نقش دیوار امدیم        

هیچ نظری موجود نیست: