۱۳۹۴ تیر ۱۹, جمعه

ناگفته هائی درباره محمد مصدق قسمت دوم

-

شاخه دوم : شاخه آقاسی بیگ  
وی دارای دوپسر بود بنامهای - میرزا شفیع صاحب دیوان -و میرزا هادی 
از میرزا شفیع دوپسر - بنامهای میرزا اسماعیل و میرزا محمود قره باقی ماند واز میرزا اسماعیل پسرش میرزا شفیع مقتدر الملک و مقتدر الملک مقتدر . واز میرزا هادی میرزا موسی سه پسر بنامهای 1- مشیر اکرم 2- مهدی دادور وثوق السلطنه 3- قوام السلطنه که از مشیر اکرم دکتر فرهاد بجای ماند و از قوام السطنه سرتیپ دادور 
سطح ترقی افراد مربوط به این شعبه از عموزادگانشان در دو شاخه دیگر پائینتر است واز مقام درجه دو در استیفا در دوره قاجاریه میرزا شفیع صاحب دیوان واستاداری وریاست دانشگاه در دوره پهلوی ( مهدی دادور وثوق السلطنه و دکتر احمد فرهاد  بالا تر نرفته هیچکدام از انان به صدارت عظمی یا نخست وزیری نرسیده اند 
پسران میرزا کاظم 
میرزا دارای شش پسر بوده ویا حداقل اسامی شش تن از پسران وی بشرح زیر بجا ماند
میرزا محمد علی - میرزا حسن - میرزا حسین - میرزا عبدالله - میرزا بابا و میرزا فضل الله 
یک - میرزا محمد علی متخلص به مایل  : وی برادر بزرگ میرزا حسن از مستوفیان مخصوص عباس میرزا نایب السلطنه بود وی در سال 1238 قمری عهد نامه ایران وعثمانی را که به معاهده اول ارزنه الروم موسوم است را بامضا رساند ومدتی هم پیشکار فرزند عباس میرزا محمد میرزا (محمد شاه ) را برعهده داشت وسپس در گذشت 
دوم - میرزا حسن برادر کوچکتر از نظر شغل از بردارش پائینتر بود اما بعلت یک خدمت به محمد شاه بهنگام مذاکره با خوانین هرات برای تسلیم شدن جمع کرد بود شامی مهیا میکند وبهمین خاطر هم مورد احترام محمدعلیشاه میگردد 
سوم - انچه راجغ به میرزا حسین میدانیم انستکه وی سالها بعد از انتصاب علینقی میرزا بسمت حکمران قزوین به پیشکاری این شاهزاده منصوب میگردد ولی بعلت دیدن بی احترامی از یکنفر بچه دلاک که طبق روش مرسوم دربار صفویه وقاجاریه مورد لطف و محبت شاهزاده قرار داشته خودرا میکشد.
بهرام مشیری دوست دارد با دم شیر بازی کند وبرای توجیه دقلکاریهایش چرندیات میبافد برای پاسخ درست به این افسر اخراجی دوران پرشکوه پهلوی دوم با مدرک بر دهان وی ونقره فروشان حامی وی میزنم
خاندان میرزا حسن 

 میرزا یوسف مستوفی الممالک - عالیترین شخصیت در دودمان آقا محسن آشتیانی است وشاید بتوان اورا معزز ترین سیاستمدار درتمام دوران قاجاریه بحساب آورد وی بعد از فوت پدرش میرزا حسن مستوفی المملاک لقب وشغل پدرش را بوی دادند واو به مستوفی الممالک مقلب شد در ان زمان فقط محمد شاه وحاجی میرزا آقاسی صدر اعظم واحتمالا تعدادی از شاهزادگان بالاتر از وی بودند وسایر مردم حتی ناصرالدین میرزای ولیعهد وامیر نظام همگی از وی پائینتر بودند 
پس از فوت محمد شاه وبرکناری حاج میرزا آقاسی وی عالیترین شخصیتی بود که با لقب وعنوان به دوران ناصرالدین شاه منتقل شد 
کارنامه خدمتی ویرا میتوانید در صفحات 25-28 همان ماخذ بخوانید 
واما خاندان خائن میرزا حسین 
پسرش میرزا هدایت الله وزیر دفتر و نوه میرزا کاظم آشتیانی است 
متاسفانه هنوز بازماندگان میرزا هدایت الله از افشا و انتشار اسناد ومدارک خانوادگی وی و نیز باقیمانده از فرزندان وفرزند زادگان وی از جمله محمد مصدق خودداری وانها را اسرار خانوادگی تلقی کرده اند : دقیقا مثل اسرار فراماسیونر ها 
در کتاب کشف الغرائب یا رساله مجدیه تالیف میرزا محمد خان مجدالملک میتوان به نحوی تقریبا قابل اطمینان بر تاریخ تولد میرزا هدایت الله پی برد 
وی در نسخه اول کتاب خود در سال 1286 از  میرزا هدایت الله پدر مرحوم مصدق با عبارت این جوان شصت وهفت ساله وسپس در سال 1287 از همین مرد با عبارت این جوان شصت وهشت ساله یاد شده اکنون ما میتوانیم با کسر عدد 67 از 1286 بگوئیم تاریخ تولد میرزا هدایت الله 1219 بوده است 
در اغلب کتابهائیکه در مورد مصدق نوشته شده ویرا وزیر دفتر خوانده اند در حالی که هرگز چنین نبوده و وی وزیر مالیه نبوده است وهمواره شحص دیگری با عنوان مستوفی الممالک وجود داشته لقب وزیر دفتری درزمانی بوی اعطا شد که او بیش از فهتاد سال داشت علت را باید بدانید که چون ناصریالدین شاه قصد داشته مقام صدارت عظمی را به میرزا حسین خان مشیرالدوله واگذار نماید مستوفی الممالک خستگی را بهانه کرد وشاه با استعفایش موافقت ونظام الملک را بعوان ریاست محاسبات کشور قلم حوالهمیدهد . اما نطام الملک نه معلوماتی در مالیه داشت ونه نفوذی در مستوفیان شاه میخواست به مستوفی بفهماند که تو کار شاقی نمیکنی این کار حتی از نظام الملک برمیایدداما مدتی بعد شاه معیرالممالک را هم وزیر مالیه و قوام الدوله را را هم بجای نظام الملک وزیر محاسبات کردند وزارت لشگر هم باز سبز شده بود که به میرزا هدایت الله پسر عموی مستوفی الممالک دادند ولی کمی بعد قوام الدوله مرد ومیرزا هدایت الله با لقب وزیر دفتر ورئیس استیفا شد یعنی میرزا هدایت الله با حضور مستوفی الممالک محلی از اعراب نبود و مستوفی الممالک در سمت ریاست کل دفاتر محاسبات وخزانهبالاتر از وی بود 
فرزندان میرزا هدایت الله 
میرزا محمد حسین اولین پسر میرزا هدایت الله است مادر وی دختر میرزا حسن مستوفی الممالک بود در سال 1296 یعنی هنگامیکه میرزا  هدایت الله خدودا هشتاد ودوساله بوده با نجمالسلطنه دختر عموی ناصرالدین شاه وخواهر زن مظفرالدین میرزا ولیعهد  ازدواج میکند وبمنظور جلب رضایت وموافقت میرزا محمد حسین وجلوگیری از نارضایتی ومخالفتش با این ازدواج........ به نیابت وزارت دفتر وخلعت همایون نائل میگردد بعد از مرگ میرزا هدایت الله وزیر دفتر و خدعه ونیرنگ دائی محمد مصدق عبدالحسین میرزا فرمانفرما محمد مصدق السلطنه در سن 17 سالگی اولین برگ پر افتخار پروند خدمات اداری واجتماعی خود را از با سمت مستوفی خراسان تشکیل میدهد بعبارت دیگر در این روز در خانه یکی از برادران یعنی محمد حسین میرزا مراسم سوگواری بعلت برکناری ودر خانه برادر دیگر محمد مصدق جشن وشادی بوده چرا که مصدق از روز تولدتش با خانواده مادریش و شاهزادگان درباری دمساز بوده است 
دوستان دنبال کنید چون مشخص میشود که مصدق کم بضاعت چگونه بعد از مستوفی خراسان شدنش یکمرتبه ثروتمند میگرددبهرام شتر تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد بچه باز میفهمی

هیچ نظری موجود نیست: