۱۳۹۵ خرداد ۱۵, شنبه

تهدید امریکا توسط محمد رضا شاه پهلوی اریامهرهیچ نظری موجود نیست: