۱۳۹۵ خرداد ۱۵, شنبه

این سخنان اعلیحضرت شاهنشاه اریامهر را ببینید وخجالت بکشیم که چقدر نمک نشناس بودیمهیچ نظری موجود نیست: