۱۳۹۰ اسفند ۲۲, دوشنبه

چهارشنبه سوری بکوری چشم ملایان جن گیر وجن دوست

آنانکه چهارشنبه سوری را خرافه میدانند الاغهائی هستند که روی دو پا راه میروند خزانه کشور را میچاپند 25000 امامزاد حرامزاده درایران درست کرده اند دوتا چاه زنانه ومردانه برای گوسفندان امام زنان در جمکران حفر کرده اند برای سقط شدن حسین تازی بدست عموزاده اش سینه وپشت وفرق سر خودرا خونین میکنند ودرجفا بعیش وعشرت میپردازند وملت نفهمی را سواری میگیرند که از علت سقط شدن حسین اطلاعی ندارند وحاضر به شنیدن حقایق ندارند . برای کوری چشم این ملایان وباز شدن چشم بخواب رفته ها ویا خود را بخواب زده ها عکس زیر را نگاه کنید
 ایرانیان این سمبل حرارت عشق ومحبت را میستایند نه آنکه با زور شمشیر تازیان عقیده اش را برپدران ما تحمیل کرد ما مهر را میستائیم که مظهر زندگی وحیات است وعدمش باعث انجماد خلقت وازبین رفتن کائنات آری ما آتش را گرامی میداریم نه حسین تازی را برای زنی بنام ارینب وخلافت کوفه زندگی خود وهمراهانش را بباد داد نه علی را که طبق گفته زنش فاطمه وی وطیفه داشت تا همیشه شمشیر خونین علی سگ کش را تمیز نماید .
کدام زیباترست عضق ومحبت وزندگی وحیات صداقت ودرستی وپاکی رفتار وگفتار وپندار نیک داشتن
یا 
قتل وخونریزی وتقیه و دروغ خدعه وغارت اموال مردم بنام مصادره ودرانتظار امامی ندیده ودورغین بنام امام زنان

هیچ نظری موجود نیست: