۱۳۹۵ خرداد ۱۵, شنبه

باید اعتراف کنیم که ما نفهمیدیم که پادشاهمان چه میگوید وبرای ایندگان کشورمان چه میخواهد؟این سخنان اعلیحضرت شاهنشاه اریامهر را ببینید وخجالت بکشیم که چقدر نمک نشناس بودیمتهدید امریکا توسط محمد رضا شاه پهلوی اریامهر