۱۳۹۵ خرداد ۱۵, شنبه

باید اعتراف کنیم که ما نفهمیدیم که پادشاهمان چه میگوید وبرای ایندگان کشورمان چه میخواهد؟هیچ نظری موجود نیست: