در چشم حقیقت خاک مپاش
اینجا مجلس کشوری است که سالانه میلیاردها دلار پول منابع زیرزمینی اش - بصورت علنی و غیر علنی تقسیم و یا شاید تاراج می گردد! در حالیکه باد بر روی میز این نمایندگان فرمایشی به پرچم دیگران می وزد چه تاسف بار وخجالت آور
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
کسانی که بقای خود را در حمایت از بحران سازهایی می دانند که تضمین کننده وجودشان هستند و براي سركوب مطالبه گران حق و عدالت و راي خود مزدور مي فرستند
HydroForum ® Group
و این وضعیت ایرانیان است در شهرهایشان
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
پس آن میلیاردها دلار چه می شوند که حال روز ایرانیان بی پناه اینگونه است؟
بد نیست نیم نگاهی به جاهایی که قسمت کوچکی از پول نفت ایران در آنجا خرج می شود بیاندازیم
HydroForum ® Group
فکر میکنید زنان سرزمین ما میتوانند به این صورت در مجامع عمومی ظاهر شوند؟
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
نه نمیتوانند!
سهم زنان آزاده سرزمین ما ایران !!!!
اینهاست
تنها برای برخورداری از ابتدایی ترین حقشان و نه چیزی بیشتر
HydroForum ® Group
آن خرمشهر زیبا را بعد از حتی 24 سال آزادی ببینید
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
HydroForum ® Group
در حالیکه شهرهای جنگی لبنان با پول نفت در مدت تنها 3 ماه بازسازی شدند
HydroForum ® Group
قبل از کمک های ایران HydroForum ® Groupبعد از کمک های ایران HydroForum ® Group
ایران یکی از ثروتمند ترین کشورهای دنیاست اما ...
مردمان رنج دیده اش برای نیازهای اولیه شان باید اعضای
بدن خویش را بفروشند
HydroForum ® Group