۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

تحریم تاسوعا وعاشورا ضربه ای مهلکتر از تحریم انتخابات مجلس فرمایشی سید علی خواهد بود

سی ودو سال از قادسیه دوم برایران گذشت دراین مدت بزرگ مردانی بودند که اسلام علوی ویا بهتر بگویم اسلام محمدی را بزیر سئوال بردند آنها نوشتند واز مورخین بزرگ تازی همچون ( این خلدون - طبری- دینوری- بلاذری- ابن فقیه راوندی-مسعودی ونویسنگان معاصر همچون مسعود انصاری -علی میرفطروسو..... وشجاعانی چون فرود فولاوند(جانش را بر سر عقیده اش گذاشت) و....گفتند ونوشته اند که این تازیان چه بلائی بر سر مردمان سرزمین من وتوی ایرانی آورده اند و هنگامیکه ابن خلدون مینویسد ومهر تائید میگذارد بر صد ها هزار کشته ایرانی توسط تازیان در جلولاء ویا آنکه مینویسند قبل از حمله تازیان ایرانیان سرزمینی پهناور دراختیار داشتند با جمعیتی بسیار وبا تمدنی بزرگ ولی بعد از حمله تازیان که باشمشیر آمدند وبر آنان استیلا یافتند چنان دشتخوش تاراج شدند که گوئی هرگز وجود نداشتند آیا درست است که  برای سقط شدن عربی که دلایل کشته شدنش را همان مورخین عرب غصب خلافت از پسر عمویش خوانده اند وآخوندهای مفتخوار از زمان صفویه با آدمخوارانش بر کله این ملت ساده دل فرو کردند که حسین برای عدالت کشته شد ونوحه سرایهای ایرانی خواندند که شاه مظلومان حسین درکوفه آمد از حجاز کشته شد بهر نمازومن وتوی ایرانی توی سروکله خود زدیم وبرایش اشگها ریختیم وانگلیسیها بریشمان خندیدند بازهم قمه بزنیم وزنجیر برپشت خود همچون الاغان بزنیم تا خونمان بیرون آید؟
مطهری ملعون روانسوخته دریکی از سخنرانیهایش درسال 1349 درمورد جهارشنبه سوری پدران من وتوی ایرانی را خانواده های احمق ها خوانده است !!!!!!اکنون دراین دنیای مجازی که همه چیز کمتر از ثانیه بجهان مخابره میشود مشخص گردید که پدران ما که متمدن ترین باقدرت ترین نیروی نظامی -سیاسی وفرهنگی واقتصادی جهان بودند وامپراطوری ایران یک از چهار قدرت بلا منازع جهان قبل از اسلام محمد کودک آزار بودند احمق نبودند احمق آن عده از ایرانیان هستند که تاریخ مرگ پدربزرگشان را نمیدانند واصلا نمیدانند که پدر پدربزرگشان چه نام داشته اما تاریخ تولد و سقط شدن یک عرب ناجوانمرد را که درجنگ گرگان ودرکشتار ایرانیا سهیم بوده را میدانند که هیچ نام پدر سگ کش وپدر بزرگ وپدر پدر بزرگش را میدانند وبرایش برسر وسینه خود میزنند وآلت دست مشتی آخوند گردن کلفت دزد میشوند احمق کسانی هستند که معتقدند انسانی خیالی از 1300 سال پیش درقعر چاهی در سامره قایم شده وجالبتر آنکه اخیرا درزمان دستار بندان حاکم برایران از زیر زمین نقب زده وبه چاهی درجمکران نقل مکان کرده وبا ایمیل ووسائل شیطانی مجهز شده وبنامه هایشان درمقابل پول پاسخ میدهد ؟ احمق آن عده مردمانی هستند که با صرف هزینه های کلان پزشگی معالجه میشوند وبعد سفره عباس و رقیه وسکینه میاندازند بدون آنکه بدانند که رقیه وسکینه چه کسانی بوده وچگون زندگی میکرده اند .
با توجه به تمام مسائلی که بهتر از من میدانید وخوانده اید وشنیده اید از هر ایدئولوژی وایسمی که پیروی میکنید وبهر نوع حکومتی که علاقه داریدموقع آن نشده که  دست دردست هم بگذاریم وروز سه شنبه وچهارشنبه آینده 15-16 آذرماه را درمنزل بنشینم وبرای حتی تماشا از خانه بیرون نرویم وسوگواری برای حسین تازی را تحریم نمائیم بجای تحریم انتخابات سه ماه دیگر؟ البته تحریم انتخابات هم برجای خود باشد ولی این تحریم باخوندهای حکومتی میفهماند که ملت ایران بیدار شده اند ودیگر برای قاتلان پدرانشان ومتجاوزان بناموس خواهران ومادرانشان سوگواری نمیکنند ؟ خیلی مایلم نظر شمای خواننده را بدانم
تحریم تاسوعا وعاشورا شکننده تر از تحریم انتخابات مجلس فرمایشی سید علی گدا خواهد بود

۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

ایران خود را بهتر بشناسیم (برداشتی از کتاب تولدی دیگر استاد شجاع الدین شفا)ایرانی که عرب درسالهای 14تا 34 هجری تحویل گرفت یکی از چهار امپراطوری صدر نشین جهان باستان بود.با اعتباری سیاسی و رونقی اقتصادی و شکوهی فرهنگی که عمیقا مورد قبول جهانیان بود.وایرانی که همین عرب درقرن سوم هجری اجبارا تحویل صاحبانش داد. همانند ایران دیگری که وارثان عرب در قرن پانزدهم هجری درجریان تحویل آن به هزاره سوم اند ایرانی بود که نه هویت ایرانی داشت –نه اعتبار سیاسی –نه رونق اقتصادی ونه شکوه فرهنگی . در هزار وچهارصد سال نخستین این تاریخ به استثنای یک دوران کوتاه هفتاد ساله ایران بطور دائم یک ابرقدرت جهان باستان بود.ودرقردوقرن ازین مدت ابر قدرت منحصر به فرد آن بود. درهزار وچهار صد ساله دوم نه تنها نشانی ازین سرافرازی برجای نماند بلکه دربیش از نیمی ازین مدت ایران حتی حاکمیت ساده ای نیز نداشت وتنها بخشی از امپراطوری های عرب ومغول وغزنوی و سلجوقی وترک وتاتار بود .
درهزار وچهارصد ساله نخستین تنها چهار سلسله پادشاهی با پادشاهانی جملگی ایرانی بر سرزمین ایران سلطنت کردند ودر هزار وچهارصد ساله دومین سی وپنج سلسله که تهنا هفت تای آنها ایرانی و28 تای دیگر مغول وترک و تاتار وترکمن وافغان بودند . درهزارچهارصد ساله نخستین تنها یک هجوم موفق بیگانه به ایران صورت گرفت ودر هزار وچهارصد ساله دوم بیش از سی بار از شرق وغرب وشمال وجنوب به ایران حمله شد که تقریبا همه آن هجوم موفق بود.درهزار وچهار صد ساله دوم این مشروعیت منجصرا در گرو برندگی شمشیر های خانان و ایلخانان و اتابکان و امیران  و سر کردگان عشایر ویا راهزنان ویاغیان قرار گرفت که با منطق خون وشمشیر تاج بر سر میگذاشتند وبا منطق خون وشمشیر هم تاج وهم سر را از دست میدادند . درهزارو چهارصد ساله نخستین تقریبا هرگز خون ایرانی بدست ایرانی ریخته نشد .و درهزار وچهارصد ساله دوم خون ایرانی بیشتر از خارجی بزمین ریخته شد وچشم های ایرانی بدست خود ایرانی بیشتر از دست بیگانه از کاسه بیرون آورده شد . درهزارو چهارصد ساله نخستین ایرانی پیوسته آقای خود بود واین آقائی را با سرفرازی توام داشت ودرهزار وچهارصدساله دوم مردان ایرانی را به بندگی گرفتند وزنان ودخترانشان را به کنیزی فروختند.
درارزیابی نحوه مسلمان شدن ایرانیان تقلب بسیار با تاریخ شده است . واتفاقا این تقلب بیش از آنکه از جانب بیگانگان صورت گرفته باشد از جانب کسانی از خود ایرانیان صورت گرفته است .وقتیکه بزرگترین مورخ جهان (( ابن خلدون)) مینویسد که ( پیش از حمله اعراب ایرانیان سرزمین پهناوری دراختیار داشتند با جمعیتی بسیار وبا تمدنی بزرگ .ولی بعد از آنکه عرب با شمشیر بر آنان استیلا یافت چنان دستخوش تاراج وویرانی شدند که گوئی هرگز وجود نداشتند – زیرا گرایش طبیعی عرب این است که رزق خویش را سر نیزه خود بجوید اگر دراین مسیر به قدرت وحاکمیتی دست یابد دیگر حد وحصری برای غارتگری خود نشناسد . و بدین ترتیب است که تمدن اقوام مغلوب منقرض میشود . واین درست همان امری بود که درایران اتفاق افتاد)فرضیه پردازی ایرانی در سالهای پایانی قرن بیستم ادعا میکند که (( ایرانی اسلام را با آغوش باز پذیرفت وهیچکس نمیتواند بگوید که ایرانی از همان اول دربرابر اسلام قرار گرفت ونخواست آنرا بپذیرید )) (علی شریعتی :علی وحیات بارورش پس از مرگ ) و وقتیکه معروفترین مورخان جهان اسلام : طبری –ابن الاثیر –دینوری- یعقوبی- بلاذری – ابن فقیه-راوندی- مسعودی از صد هزار کشته ایرانی درجلولاء نام میبرند ومتذکر میشوند که این دشت نبرد بهمین دلیل از جانب عربها جلولاء (پوشیده) نامیده شد که اجساد کشته شدگان سراسر آنرا پوشیده بود فرضیه پرداز ایرانی میشود که(حمله اعراب به ایران با هیچ مقاومت درخشانی در جلولاء و نهاوند روبرو نشد) (( اسلام شناسی)) وبازهم وقتیکه همین مورخان از یکصد وسی شورش پیاپی در استانهاوشهرستانهای مختلف ایران (( ری-همدان-اصفهان- کرمان-استخر-گرگان-قم-گیلان- طبرستان-دیلم-سیستان-فارس-خراسان-آذربایجان-خوارزم-فاریاب-نیشابور-بخارا-دارابگر)واز سرکوبی های خونین این شورش ها وتجدید های مکرر آنها خبر میدهند (که گزارش جامعی در کتاب( ملاحظاتی درتاریخ ایران) پژوهشگر معاصر علی میرفطروس میتوان یافت.باز همین فرضیه پردازان اظهار اطمینان میکنند که ایرانی از همان اول احساس کرد که اسلام همان گمشده ای است که بدنبالش میگشتند . برای همین بود که ملیت خودش را ول کرد مذهب خودش را ول کرد سنتهای خودش را ول کرد وبطرف اسلام رفت(بازشناسی هویت ایرانی – اسلامی).............دنباله دارد                      

۱۳۹۰ آذر ۵, شنبه

آیا جنگ بشود یا نشود؟

 تحلیلی از نیک جعفر زاده بدون دخل تصرف تا نظر شما عزیز هموطن چه باشد؟


شاهزاده راست می گوید یا میرفطروس؟
پاسخ به پاسدار اکبر گنجی و دلقک علیرضا رضایی
ما پیروان پارلمانی پادشاهی کسانی نیستیم که با یک کشمش گرممان شود و با یک
پیاله ماست سردیمان شود.
اکبر گنجی برای رسیدن به هدفش از هر ابزاری بهره می جوید تا بتواند بخشی از مخالفان
نظام آخوندی را بسمت و سوی خود بکشاند ، دلیل بر حقانیت وی نیست.
شاهزاده محبوب همه هست. حتی آخوندها هم هستند که به شاه و شاهزاده با احترام یاد
میکنند. از قدیم گفتند طوری باش که هندو بسوزاند تورا و مسلمان غسلدهد تو را
و...... یعنی محبوب همه باشی.
اکبر گنجی یک هنر پیشه سیاسی بسیار حرفه ایی است.
آقای سعیدی سیرجانی بخاطر نوشتن یک نامه 
به خامنه ایی با شیاف پتاسیم کشته شد ولی
آقای گنجی در اوین هم کتاب نوشته و ضد رژیم بوده و هم بخارج فرستاده شده.
آقای گنجی در مصاحبه ایی گفت در ایران کسی که به رهبر اعتراض کند کاری به
وی نخواهند داشت. دروغ محض. در جای دیگر وقتی آقای گنجی تازه بخارج
آمده بود گفته بود که مشروطه خواهان حق حرف زدن ندارند و بشینند سرجایشان.
بیابید پرتقال فروش را
برهان آوردن از شاهزاده برای برحق جلوه دادن موقعیت شخصی دلیل بر عاشق بودن
راه پادشاهی نیست.
در صد نقطه گنجی با شاهزاده رضا پهلوی اختلاف دارند ولی در یک نقطه
که اشتراک نظر دارند از همان باریک وارد میشوند تا بتوانند
نظام جمهوری اسلامی را در امان بگذارند.
به بهانه ایران! آیا ایران برای شما مهم است؟
چرا هنگامیکه آثار باستانی ملی و همه چیز ایران تا کنون در حال نابودی است
و آثار ملی توسط سران همین رژیم به نابودی کشیده شده و میشود، صدای
گنجی ها بلند نشد؟
اکنون که جمهوری اسلامی در خطر سرنگونی قرار گرفته است
همه اصلاح طلبان به تکاپو افتاده اند و در درون و برونمرز برای بقای
جمهوری اسلامی بحرکت درآمدند.
شاید امروز نیمی از مردم ایران خود خواهان جنگ باشند.
پس چگونه دم از مردم می زنید غافل از آنکه بدانید مردم ایران چه می خواهند؟
مردم جان به لب رسیده ایران همگی می گویند بزنید، ولی
برخی بنام مردم ایران دگرگونه سخن می گویند !
از هر گوشه ایران که می پرسیم مردم خواهان حذف نظام از طریق
نظامی هستند. بقول خودشان مرگ یکبار شیون هم یکبار.
پس از دو حال خارج نیست نیست.
یا به ظاهر دم از مردم و اکثریت آراء می زنیم یا اینکه
خلاف نظر مردم هدفمان را پیش می بریم.
حتی با آنکه ممکن است اکثریت مردم خطا کنند مانند سال 57 یا
برنده شدن حماس با اکثریت رای مردم فلسطین.
اینجاست که باید دید چه چیزی بسود و مصلحت کشور ایران است.
مثلاً می گویند ما دکترای آقای میرفطروس را پس میگیریم زیرا از حمله نظامی
دفاع کرده.!!!!
مگر آقای میر فطروی با دکترای افتخاری محبوب و معروف شد که
با پس گرفتن دکترای افتخاری آن چیزی از آن کاسته شود؟
اگر غرب راست می گفت و بجای صدام، آخوندها را با جنگ سرنگون میکرد،
ایران امروز هزاران بار کمتر غارت و دزدی میشد.
البته من به شخصه معتقدم هرچه با هزینه کمتر جمهوری اسلامی سرنگون شود
بسود ماست.
آیا هزینه جنگ بیشتر بود یا میلیاردها دلار ثروت برباد رفته ایران؟
خود غرب نمی خواست جمهوری اسلامی سرنگون شود.
این موضوع را میتوان از لابی های ایران آمریکن (نایاک) و مهره های وابسته به آخوندها
حتی در تلویزیون صدای آمریکا دید و به لاس زدنهای پشت پرده
غرب با آخوندها کاملاً پی بـُرد.
امروز هم اگر فشار اسراییل به اروپا و آمریکا نبود
غرب هنوز به سیاست آرام خود با جمهوری اسلامی ادامه میداد.
هر یکروز بودن جمهوری اسلامی میلیاردها دلار زیان به ایران است و
همزمان هزاران میلیارد دلار سود به جیب کارتلهای جهانی نفت و اسلحه می ریزد.
ای کاش غرب جدی می گفت و جمهوری اسلامی را حتی از طریق نظامی
سرنگون میکرد.
ایرانیان لازم نیست برای بودن یا نبودن جنگ بجان هم بیفتند.
زیرا وقتی غرب تصمیم خود را بگیرد آنرا پیش خواهد برد حتی اگر همه
ایرانیان ضد جنگ باشند.
زمانی که این گاو شیرده دیگر شیر نمی دهد زمان فروش یا
سلاخی آن رسیده است
مگر جنگ هشت ساله ایران عراق از یادتان رفت؟
کمپانیهای اسلحه و نفت میلیاردها دلار در طی جنگ هشت ساله سود بردند و
خبری از حقوق بشر نبود.همه کور و کر بودند.
ایرانیان هنوز یاد نگرفته اند برای چیزی که دسترسی به آن ندارند یا
توان تغییر در آن را ندارند نباید بجان هم بیفتند و دشمن برای خود بسازند.
شاهزاده ایران رضا پهلوی مجبور است از صلح بگوید.
ولی شاهزاده بداند با این نسخه ایی که در دستش دارد، این
نسخه برای مردم سوئیس است نه مردم ایران.
جامعه ایران هر روز به قهقرا میرود و نسلی پدید آمده یاغی و غیر فرمانبر
که تابع نظم و قانون نیستند. ما ناید فریب یک عده قشر روشنفکر
دانشجو را بخوریم.
دانشجویان درصد بسیار کمی از جامعه ایران را تشکیل می دهند.
اگر شاهزاده قرار است مانند شاهنشاه آریامهر پنجاه سال جلوتر از زمان حرکت کند
و همان کار را ادامه دهد، مطمئن باشید آش همان آش و کاسه همان کاسه
خواهد بود. اینجا جنگ قدرت است. برای مطیع کردن مردم به قانون و
نظم باید اقتدار بسیار نیرومندتر بکار برد وگرنه در چرخه
درماندگی خود دور خواهیم زد.
شاید شاهزاده برای تحلیل اینگونه بخندد ولی پاسخش را از زمان خواهد گرفت.
ایران امروز ما بیشتر شبیه دوران رضا شاه اول شده است.
از یکسو احزاب و فرقه های یاغی که تمامیت ارضی را بخطر می اندازند
از سوی دیگر فشارهای مختلف اجتماعی و سیاسی درون و بیرونی
دقیقاً یک فرد را با اقتدار رضا شاه مطالبه میکند.
در گام نخست ما اجباراً به یک رضا شاه نیازمندیم.
دمکراسی در گامهای بعدی پله ایی شکل خواهد بود.
مشکل روشنفکران ایرانی جنگ و جدل برای گذشته و آینده است.
هم گذشته و هم آینده در دست ما نیست و 
این جنگ پوچ و بیهوده ایرانیان و اپوزیسیون ایرانی
را فرسوده نمود. آنچیزی که ما از یاد بردیم ,حال حاضر است .
تنها چیزی که امروز در دست ماست همانا سیاست روز و حال حاضر ماست که
آنرا به هرز می دهیم .
ما امروز ناراحت هجوم اعراب زمان محمد به ایران هستیم غافل از آنکه همان اعراب
تازی امروز بر ایران ما حکم می رانند و ویرانی بدتر از جنگ بر ایران بجا گذاشتند.
چرا ایرانیان حال حاضر را نمی بینند؟
ای کاش جمهوری اسلامی با خیزش مردمی سرنگون شوند.
ولی شرایط امروز ایران مانند لیبی و سوریه شده است و
رژیم تا دندان مسلح مردم خود را مانند سربازان عراقی
درجنگ عراق کشتار میکند. شاید هم بدتر.
با اسرای عراقی خوش رفتاری میشد اینجا ایرانیان را به کهریزک می برند.
آیا راح دیگری برای سرنگونی در سر دارید؟
سخن پایانی من به همه شما رهبران اپوزیسیون و مردم این است.
یا برخیزیم کار را یکسره کنیم و یا اگر اینکار را نمی کنیم پس
دست از جنگ بر سر هیچ و پوچ را برداریم .
اگر آرام بشینیم و هیچ کاری نکنیم باز برنده هستیم تا اینکه بجان هم بیفتیم
و همه به ریش ما بخندند.
پاینده ایران . سرنگون باید جمهوری ضد ایرانی اسلامی
نیک جعفرزاده 26 نوامبر 2011 شنبه 5 آذر

۱۳۹۰ آذر ۴, جمعه

جنتی: ما سلاح هسته‌ای نداشته ایم و نمی‌خواهیم داشته باشیم


خطیب نماز جمعه این هفته تهران با تاکید بر اینکه دیگر زمان سلاح هسته ای سپری شده خطاب به مسئولان غربی گفت: ما سلاح هسته‌ای نداشته ایم و نمی‌خواهیم داشته باشیم. این اتهامات شما ناشی از عادتتان برای دروغ گفتن است و این عادت برای مردم خودتان نیز روشن شده است.((دیگ به دیگ میگه روت سیاه ببینید چه کسی دیگران را دروغگو میخواند!!!))
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران ضمن تسلیت برای حادثه انفجار و شهادت سردار حسن مقدم به سالروز فرمان امام راحل برای تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی اشاره کرد و گفت: هنوز نهاد بسیج به طور کامل در آن مقطع شکل نگرفته بود که جنگ آغاز شد و عزیزانی که آشنایی چندانی با فضای جبهه نداشتند در جبهه های دفاع مقدس حضور یافته و با اعطای شهیدان همه را مبهوت کرده و اسلام را زنده کردند.
وی ادامه داد: برای بسیجی چه افتخاری بزرگ تر از اینکه امامش به بسیجی بودن خود افتخار می کرد.
جنتی به پایان جنگ و حضور بسیج در عرصه های مختلف اشاره کرد و افزود: پس از جنگ تحمیلی بسیج در دبیرستانها، دانشگاهها، حوزه های علمیه به کارهای علمی، اقتصادی و خدماتی روی آورد و بسیجیان در هر کجا که نیاز احساس می شد آماده به خدمت شدند.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران بسیج را یک فرهنگ عنوان کرد و گفت: بسیج یعنی آمادگی برای تلاش در راه خدا، اخلاص و تقوا.
وی با اشاره به رزمایش ۵۰ هزار نفری امروز بسیجیان و خیر مقدم برای حضورشان در نماز جمعه این هفته تهران اظهار امیدواری کرد که بسیح روز به روز و بیش از پیش گسترش پیدا کند.
جنتی همچنین گفت: بسیج به واقع پشت آمریکا را لرزانده و کاری کرده که آنها از سر ضلالت و خفت از سردار سلیمانی نام برده و می خواهند برخی از نیروهای مخلص سپاهی را ترور کنند. من در پاسخ به آنها می گویم شما کی از شهادت این افراد سود بردید و ما چقدر از خون شهدا عزت پیدا کردیم.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران ادامه داد: شما پاکترین عزیزان ما را به شهادت رساندید ولی این خود عامل قوت ما و ضعف و خفت شما شد.
وی، عزت روزافزون نظام جمهوری اسلامی را عامل سردرگمی آمریکا و هم پیمانانش دانست و گفت: به خاطر همین سردرگمی مدام قطعنامه صادر می کنند و خیال می کنند این قطعنامه ها ما را وادار به عقب نشینی می کند در حالیکه ما عقب نشینی نخواهیم کرد و برای یک لحظه هم فعالیت های هسته ای خود را متوقف نمی کنیم.
جنتی با تاکید بر اینکه دیگر زمان سلاح هسته ای سپری شده است، گفت: ما را متهم به ساخت سلاح هسته ای می کنید در حالیکه این شما بودید که سلاح هسته ای را برای نخستین بار استفاده کردید.
دبیر شورای نگهبان گفت: ما سلاح هسته ای نداشته ایم و نمی خواهیم داشته باشیم. این اتهامات شما ناشی از عادتتان برای دروغ گفتن است و این عادت برای مردم خودتان نیز روشن شده است.
وی به نارضایتی قشر ۹۹ درصدی مردم آمریکا اشاره کرد و گفت: شما هم اکنون در مقابل اعتراضات قانونی مردمتان گاز فلفل و خردل استفاده می کنید و دانشجویان را در دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار می دهید چرا حاضر نیستید حقوق ۹۹ درصد مردم خود را بدهید.
جنتی خطاب به کشورهای غربی ادامه داد: در خارج هم نوکرهایتان یکی پس از دیگری از کار بر کنار می شوند و مردم این کشورها به دنبال نظام مردمی هستند.
وی به اوضاع یمن و مصر اشاره کرد و گفت: معاونین دیکتاتورها همانند خود دیکتاتورها به شمار می روند و مردم یمن و مصر باید مراقب باشند که کلاه سرشان نرود.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران خطاب به آل سعود نیز گفت: به هوش باشید که همان سرنوشت فرعون مصر و لیبی در انتظار شماست و بدانید که قدرت های فرعونی بر اساس وعده های قرآن دوام ندارند.
وی تصریح کرد: یکی از دروغ های آمریکا این است که می گوید باید حکومت های مردمی بر سر کار آیند و من در پاسخ به آنها می گویم الان مردم شما حکومت سرمایه داری نمی خواهند حال چگونه است که با آنها رفتار خشونت آمیز صورت می گیرد.
جنتی به شرایط بحرین و اقدامات آل خلیفه در این کشور نیز اشاره کرد و گفت: آل خلیفه به همراه آل سعود در حال تکرار اشتباهات دیگران است.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به صدور حکم اعدام برای دو جوان معترض بحرینی گفت: ما هشدار می دهیم با مردم درافتادن عاقبت خوبی ندارد و از سرنوشت مصر، لیبی و تونس عبرت بگیرند.
آیت الله جنتی در خطبه نخست نماز جمعه این هفته نیز به بخش هایی از تاریخ اسلام و جنگ های صدر اسلام پرداخت.

کشار جمعی یا انفجار فرماندهان بر جسته سپاه ؟؟ 8 فرمانده !!!در انفجاربزرگ در سپاه پاسداران- ملارد - شنبه گذشته  بیش از 8 سرلشگر سپاه کشته شدند . همه انها پست های حساس در توپخانه و مراکز موشکی داشتند ... و  با اگاهی  کامل رژیم  نابود شدند ... نامی از انها یاد نشد و سرو صدا را خواباندند ...  ایران ابستن حوادث بسیار خطرناکی است که رژیم را بوحشت انداخته و نابودی یاران خود را طلب میکند .نام همه سرداران روی تابوت انان نوشته شده بود :
سردار سرلشگر محمد قاسم سلکی ، سر دار سرلشگر میثم جهانگیری
سردار سرلشگر مهدی دشتیان زاده ، سر دار سرلشگر علی اصغر منصوریان
سر دار سرلشگر سید محمد حسین فردویی ، سردار سرلشگر جواد سلیمی ،
سدار سرلشگر حسن تهرانی مقدم مسئول امور موشکی ،
 همه از فرماندهان برجسته پادگان موشکی و توپخانه سپاه بودند.... ایا این کشتار دسته جمعی برای   خفه کردن سپاه نبوده ؟ در ان جلسه مهم فر ماندهان سپاه  چه گذشته؟  طرح این جلسه سری را چه کسانی تر تیب داده بودند ؟ تا از شر انان خلاص شوند ؟
باسپاس از مجله وزین فردوسی در افشای این کشتار ......
سر لشگر پاسدار تهرانی مقدم که در انفجار در سپاه پاسداران همراه 7 نفر دیگر از سرلشگرهای سپاه کشته شدند و بدرک واصل گردیدند ...

این ویدئو راجع به جشنهای دوهزاروپانصد ساله شاهنشاهی است۱۳۹۰ آذر ۳, پنجشنبه

نگاه برخي افراد به دين


در سايت 1400 سال بخش هایی به برگردان آيه های قرآن اختصاص دارد. بخش هایی هم به چند نوشته که مربوط به رابرت اينگرسول است مربوط می شودو در سال 1998 نوشتم

THERE is no recorded instance where the uplifted hand of murder has been paralyzed-no truthful account in all the literature of the world, of the innocent shielded by God. Thousands of crimes are being committed every day. Men are, this moment, lying in wait for their human prey.
Wives are whipped and crushed-driven to insanity and death. Little children are begging for mercy- , lifting imploring, tear-filled eyes, to the brutal faces of fathers and mothers. Sweet girls are being deceived, lured and outraged ; but God has no time to prevent these things- no time to defend the good and to protect the pure. He is too busy numbering hairs and watching sparrows.

Robert G. Ingersoll. 

سکوت خدا

هيچگونه مدرکی در هيچ مقطعی از زمان وجود ندارد که نشان از آن داشته باشد دست قاتل در جائيکه ارجحيت  دارد از کار افتاده باشد- هيچگونه دليل روشنی بر حقيقی بودن نوشته هائی که جهانی شده اند وجود ندارد، که بيگناه توسط خـــــدا مورد حمايت قرار گرفته باشد.  هزاران جنايت روزانه در گوشه و کنار در حال شکل گرفتن است. مردانی هستند که در همين زمان بدروغ برای گرفتن نتيجه نيرنگ ها و صيد هايشان به انتظار نشسته اند. همسران به تازيانه کشيده ميشوند و خرد ميشوند – به جنون سوق داده شده و به مرگ رهنمون ميگردند. بچه های خردسال به زاری درخواست پوزش، رحمت و شفقت دارند- به التماس درخواست عجز و لابه واستغاثه دارند، اشک در چشمان آنان حلقه زده، به صورت خشن و بـــی رحم پدرانشان و مادرانشان خيره شده اند. دخترکان شيرين و دوست داشتنی اغفال شده، فريب داده شده، اغوا شده و بيدادگرانه و بيرحمانه مورد ظلم واقع شده اند: اما خــــــــــدا، وقتی برای ممانعت و جلوگيری از اين چيز ها را ندارد- او وقتی برای دفاع از خير و برکت و حمايت از فقير و بيچاره ندارد. او به شمارش گنجشککان و تار موها مشغول است.

رابرت – انگرسول
1883

و در برابر اين قرآن از زبان «الله» می گويد:

ای کسانيکه ايمان آورده ايد، با هرکدام از کافران که با شما نزديکترند قتال کنيد چنانکه در شما احساس درشتخوئی و نيرومندی کنند، و بدانيد که خداوند هميشه يار پرهيزکاران است- توبه 7-14 و 123 –

در راه خدا با آنانکه زندگی دنيا را بر آخرت برگزيدند قتال کنيد، زيرا هر کس در راه خدا قتال کند، چه کشته شود و چه پيروز آيد، اجری بزرگ خواهد يافت. چرا در راه خدا قتال نميکنيد، در صورتيکه بسياری از مستضعفان شما از مرد و زن و کودک پيوسته بدرگاه خدا مينالند که ما را از اين شهری که مردمش ستمکارند بيرون آور .... نساء 74-76 ---

خداوند آن مومنانی را که در صف قتال چون سدی آهنين استوارند بسيار دوست ميدارد. ...  صف 10-13---

پس ای پيغمبر تو خود در راه خدا به قتال بر خيز تا تکليف خويش را انجام داده باشی، و مومنان را نيز به ياری رسانيدن به خود بخوان تا خدا آسيب کافران را از شما باز دارد، زيرا قدرت خداوند از کمک مردم بيشتر وعذاب و انتقامش سخت تر است نساء 84


اين مذاهب چه می گويند و متفکرين و انسان دوستان به کجا نگاه دارند... ؟

 مذهب مردم را متقاعد كرده كه : مردی نامرئي در آسمانها زندگي مي كند
كه تمام رفتارهاي تو را زير نظر دارد، لحظه به لحظه آن را.
و اين مرد نامرئي ليستي دارد از تمام كارهايي كه تو نبايد آنها را انجام دهي،
و اگر يكي از اين كارها را انجام دهي،
او تو را به جايي مي فرستد كه پر از آتش و دود و سوختن
و شكنجه شدن و ناراحتي است و بايد تا ابد در آنجا زندگي كني،
رنج بكشي، بسوزي و فرياد و ناله كني
ولي او تو را دوست دارد… !
" جورج كارلين"
مذهب چيست؟
يک فيلسوف تابحال هرگز يک روحاني را نکشته است،
در حاليکه روحانيون فلاسفه زيادي را کشته اند....
"دنيس ديروت"


وقتي که مردم بيشتر آگاه مي شوند،
کمتر به روحاني و بيشتر به معلم توجه مي کنند.
"رابرت گرين اينگر سول"

دين بهترين وسيله
براي ساکت نگه داشتن عوام است.
"ناپلئون بناپارت"

وقتي مروجين مذهبي به سرزمين ما آمدند،
در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمين هايمان را داشتيم.
پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب هاي مقدس داشتيم و آنها در دست زمين هاي ما را داشتند.
" جومو کيانتا"

روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبيعى دو جنس حساسيت دارد،
اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد.
"سوزان ارتس"

قسمت هايى از انجيل را که من نمى فهمم ناراحتم نمى کنند،
قسمت هايى از آن را که مى فهمم معذبم مى کنند.
"مارک تواين"


به من بگو قبل از تولد کجا بوده اي
تا به تو بگويم پس از مرگ کجا خواهي رفت.
"نيچه"

يكي از بزرگترين تراژدي هاي بشريت اين است كه
اخلاقيات بوسيله دين دزديده شده است.
" آرتور سي كلارك"


آنجا كه علم پايان مي يابد،
مذهب آغاز ميگردد .
" بنجامين ديزرائيلي"


دين،
افساري است که به گردن تان مي اندازند،
تا خوب سواري دهيد،
و هرگز پياده نمي شوند،
باشد که رستگار شويد...
"کائوچيو"

اولين روحاني جهان
اولین شيادی بود
که به اولین ابله رسيد.
"ولتر"