۱۳۹۰ آذر ۳, پنجشنبه

نگاه برخي افراد به دين


در سايت 1400 سال بخش هایی به برگردان آيه های قرآن اختصاص دارد. بخش هایی هم به چند نوشته که مربوط به رابرت اينگرسول است مربوط می شودو در سال 1998 نوشتم

THERE is no recorded instance where the uplifted hand of murder has been paralyzed-no truthful account in all the literature of the world, of the innocent shielded by God. Thousands of crimes are being committed every day. Men are, this moment, lying in wait for their human prey.
Wives are whipped and crushed-driven to insanity and death. Little children are begging for mercy- , lifting imploring, tear-filled eyes, to the brutal faces of fathers and mothers. Sweet girls are being deceived, lured and outraged ; but God has no time to prevent these things- no time to defend the good and to protect the pure. He is too busy numbering hairs and watching sparrows.

Robert G. Ingersoll. 

سکوت خدا

هيچگونه مدرکی در هيچ مقطعی از زمان وجود ندارد که نشان از آن داشته باشد دست قاتل در جائيکه ارجحيت  دارد از کار افتاده باشد- هيچگونه دليل روشنی بر حقيقی بودن نوشته هائی که جهانی شده اند وجود ندارد، که بيگناه توسط خـــــدا مورد حمايت قرار گرفته باشد.  هزاران جنايت روزانه در گوشه و کنار در حال شکل گرفتن است. مردانی هستند که در همين زمان بدروغ برای گرفتن نتيجه نيرنگ ها و صيد هايشان به انتظار نشسته اند. همسران به تازيانه کشيده ميشوند و خرد ميشوند – به جنون سوق داده شده و به مرگ رهنمون ميگردند. بچه های خردسال به زاری درخواست پوزش، رحمت و شفقت دارند- به التماس درخواست عجز و لابه واستغاثه دارند، اشک در چشمان آنان حلقه زده، به صورت خشن و بـــی رحم پدرانشان و مادرانشان خيره شده اند. دخترکان شيرين و دوست داشتنی اغفال شده، فريب داده شده، اغوا شده و بيدادگرانه و بيرحمانه مورد ظلم واقع شده اند: اما خــــــــــدا، وقتی برای ممانعت و جلوگيری از اين چيز ها را ندارد- او وقتی برای دفاع از خير و برکت و حمايت از فقير و بيچاره ندارد. او به شمارش گنجشککان و تار موها مشغول است.

رابرت – انگرسول
1883

و در برابر اين قرآن از زبان «الله» می گويد:

ای کسانيکه ايمان آورده ايد، با هرکدام از کافران که با شما نزديکترند قتال کنيد چنانکه در شما احساس درشتخوئی و نيرومندی کنند، و بدانيد که خداوند هميشه يار پرهيزکاران است- توبه 7-14 و 123 –

در راه خدا با آنانکه زندگی دنيا را بر آخرت برگزيدند قتال کنيد، زيرا هر کس در راه خدا قتال کند، چه کشته شود و چه پيروز آيد، اجری بزرگ خواهد يافت. چرا در راه خدا قتال نميکنيد، در صورتيکه بسياری از مستضعفان شما از مرد و زن و کودک پيوسته بدرگاه خدا مينالند که ما را از اين شهری که مردمش ستمکارند بيرون آور .... نساء 74-76 ---

خداوند آن مومنانی را که در صف قتال چون سدی آهنين استوارند بسيار دوست ميدارد. ...  صف 10-13---

پس ای پيغمبر تو خود در راه خدا به قتال بر خيز تا تکليف خويش را انجام داده باشی، و مومنان را نيز به ياری رسانيدن به خود بخوان تا خدا آسيب کافران را از شما باز دارد، زيرا قدرت خداوند از کمک مردم بيشتر وعذاب و انتقامش سخت تر است نساء 84


اين مذاهب چه می گويند و متفکرين و انسان دوستان به کجا نگاه دارند... ؟

 مذهب مردم را متقاعد كرده كه : مردی نامرئي در آسمانها زندگي مي كند
كه تمام رفتارهاي تو را زير نظر دارد، لحظه به لحظه آن را.
و اين مرد نامرئي ليستي دارد از تمام كارهايي كه تو نبايد آنها را انجام دهي،
و اگر يكي از اين كارها را انجام دهي،
او تو را به جايي مي فرستد كه پر از آتش و دود و سوختن
و شكنجه شدن و ناراحتي است و بايد تا ابد در آنجا زندگي كني،
رنج بكشي، بسوزي و فرياد و ناله كني
ولي او تو را دوست دارد… !
" جورج كارلين"
مذهب چيست؟
يک فيلسوف تابحال هرگز يک روحاني را نکشته است،
در حاليکه روحانيون فلاسفه زيادي را کشته اند....
"دنيس ديروت"


وقتي که مردم بيشتر آگاه مي شوند،
کمتر به روحاني و بيشتر به معلم توجه مي کنند.
"رابرت گرين اينگر سول"

دين بهترين وسيله
براي ساکت نگه داشتن عوام است.
"ناپلئون بناپارت"

وقتي مروجين مذهبي به سرزمين ما آمدند،
در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمين هايمان را داشتيم.
پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب هاي مقدس داشتيم و آنها در دست زمين هاي ما را داشتند.
" جومو کيانتا"

روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبيعى دو جنس حساسيت دارد،
اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد.
"سوزان ارتس"

قسمت هايى از انجيل را که من نمى فهمم ناراحتم نمى کنند،
قسمت هايى از آن را که مى فهمم معذبم مى کنند.
"مارک تواين"


به من بگو قبل از تولد کجا بوده اي
تا به تو بگويم پس از مرگ کجا خواهي رفت.
"نيچه"

يكي از بزرگترين تراژدي هاي بشريت اين است كه
اخلاقيات بوسيله دين دزديده شده است.
" آرتور سي كلارك"


آنجا كه علم پايان مي يابد،
مذهب آغاز ميگردد .
" بنجامين ديزرائيلي"


دين،
افساري است که به گردن تان مي اندازند،
تا خوب سواري دهيد،
و هرگز پياده نمي شوند،
باشد که رستگار شويد...
"کائوچيو"

اولين روحاني جهان
اولین شيادی بود
که به اولین ابله رسيد.
"ولتر"

هیچ نظری موجود نیست: