۱۳۹۲ مهر ۱۹, جمعه

ایا شاهزاده رضا پهلوی موج سوار خوبی هستند یا موج سازو یا فرصت سوز؟

 
 
ایا شاهزاده رضا پهلوی موج سوار خوبی است یا موج ساز خوبی
ویا فرصت سوز خوبی است ؟
 
در طول سی وپنج سال که از عمر رژیم جهل وجنون وجنایت آخوندی در ایران میگذرد آیا شاهزاده رضا پهلوی بعنوان یک نماد ملی توانسته است حرکتی را سامان دهد که باعث دلگرمی طرفداران سامانه شاهنشاهی درایران وآنانیکه دل درگرو ایران دارند گردد ؟
این سئوالیست که سالیان سال در دل من سرباز باقیمانده است وهمیشه با آن در ستیز بوده ام آیا من وما دراشتباه نیستیم وشاهزاده رضا پهلوی اصلا توان رهبری ملت  برای عبور از جمهوری اسلامی را داراست؟ آیا بعد از سی واندی سال همچنان باید بدنبال اصولی که ایشان بدان پایبند است وآن مبارزه بدور از خشونت ونافرمانی مدنی است برویم؟
سی واندی سالست که ایشان شعار امروز فقط اتحاد را میدهد وبا هر کسی نشست برخواست مینماید آیا این اصول دموکراتیکی که ایشان پیش گرفته اند ما را بسر منزل مقصود میرساند ؟
آیا همین شعار امروز فقط اتحاد نبوده که کرکسهای مردار خوار را جرات بخشیده تا به فعالیت بپردازند وسامانه شاهنشاهی را بزیر سئوال ببرند ؟
زمانیکه میهن پرستان برای مبارزه با رژیم ملایان درفکر چاره بودند وجمهوری نااسلامی هنوز قدرتی نداشت وصدام ایران را مورد حمله قرار داده بود وهر لحظه بیم سقوط خمینی ودار ودسته اش میرفت ایشان حرکتی انجام دادند که نشانه ای از قدرت اجرائی شاهزاده باشد ویا آنکه اقدام به نشستن با نوه خمینی یعنی کسی که از تبار قاتلین پدرش بودند نمودند ؟
وقتیکه به پیامها و  مصاحبه های ایشان نظر میافکنیم ملاحظه میشود که یک سری سخنان کلیشه ای را دائما تکرار کرده وهرکجا که کم آورده اند از تکه کلامشان (اینها برای فاطی تنبان نمیشه ) استفاده نموده اند و وقتی مینگریم که چطور با دشمنان قسم خورده شاهنشاه آریامهر حاضر به نشستن هستند ولی از وفاداران به سامانه شاهنشاهی در ایران آنانی که تمام عمر و   آبروی خود را برای رسیدن به این مقصود گذاشته اند طرف صحبت که نمیشوند بماند علنا آنها را فحاش و بی شخصیت میخوانند و فحاشان به پدر وپدر بزرگ خود را گرد خود جمع میکنند ما را چه باید بشود ؟
بنشینیم ونگاه کنیم تا ایرانمان تکه تکه شود ودلخوش باشیم که پادشاه سوگند خورده ما دربارکی کوچک با عده ای مغز باخته ومیهن فروش که درآن هستند دارند و در دیار غربت وبه مانند یک پناهنده زندگی میکند ؟
شعار امروز فقط اتحاد ایشان تنها به چریکهای فدائی – حزب کمونیست کارگری – چپی های نوکر روسیه و جمهوری خواهان میهن فروش جبهه ملی و طرفداران مصدق السلطنه  این امکان را داد تا سر از تخم بیرون آورند و بمانند کلاغ   با صدائی خشگ غار غار نموده و رضا شاه بزرگ کسی که ایران مظفری را به ایران نوین تبدیل کرد وکوری  و آبله و کچلی و حصبه و مالاریا را از بین برد و برای ایرانی شناسنامه درست کرد و دادگستری  و دانشگاه آورد و راه اهن را ساخت ارتش یکپارچه را پایه گذاری کرد و به شاهنشاه آریامهری که ایران را به دروازه های تمدن بزرگ رسانید وپاسپورت ایرانی بمانند الماسی در فرودگاه های بین المللی میدرخشید به کسیکه نیروی هوائی ایران را به پایه بزرگترین ارتشهای جهان رسانید وشیوخ عرب برای دیدنش روزها در انتظار بودند وزن ایرانی را تاج برسرش نهاد بجای چادر و چاقچور قاضی و وکیل و وزیرش نمود  اهانت نمایند و شاهزاده عزیز ما هم بنشینند و گوئی با دیوار سخن میگویند گوش بدهند؟
هنگامیکه از طرح سازگارا حمایت مینمایند و برای اکبر گنجی ها روزه سیاسی میگیرند و بجای هدایت ملت در جریان جنبش سبز سر تا به پای خود را سبز میکنند و از موسوی این جنایتکاری که باید بعلت قتل عام جوانان ایران بهر گناهی در سال های دهه شصت و به جرم  جنایت علیه بشریت محاکمه شود حمایت میکنند و دیدیم پاسخ این جرثومه فساد را در قبال حمایت شاه سوگند خورده ایران چه باید بکنیم؟
اخرین شاهکار پادشاه سوگند خورده ما که سالها تلاش فرمودند تا از  شاهی به شاهزاده گی و از شاهزاده بودن به شهروندی و از شهروندی به سخنگوئی  شورائی  تبدیل کنند که هشتش در گرو نهش  است و هنوز سر از تخم بیرون نیاورده با حضور نابکارانی که هنوز نور چشم سخنگوی شورای ملی هستند با مغز سکندری میرود تا بکلی حیثت وتبار شاهنشاهی را بزیر سئوال ببرد و ریشه این نهاد ملی میهنی را بخشکاند  چه باید کرد و چه باید گفت؟  این سئوالیست که از شما هم میهن میکنم اگر شما باشید چگونه قضاوت خواهید کرد ؟ باهمه احترامی که به دموکراسی وازادی دارم وبا همه علاقه ای که به سامانه شاهنشاهی درایران بعنوان یک سرباز دارم و شاهزاده رضا پهلوی را پادشاه قانونی وقسم خورده کشور میدانم که وظیفه ای جز وفاداری به سوگندی
که یاد کرده اند ندارند  :    
ایا شاهزاده رضا پهلوی موج سوار خوبی هستند یا موج سازو یا فرصت سوز؟


هیچ نظری موجود نیست: