۱۳۹۴ شهریور ۲۶, پنجشنبه

ادامه تاریخ تولد مصدق السلطنه قاجار این خائن خبیث کودتا چی


آنانیکه خود را طرفدار شاهان ایرانساز پهلوی میدانند ولی مصدق را مرد ملی میخوانند یا شعور سیاسی ندارند ویا دروغ میگویند

تولد مصدق درسال 1258 احتمال قریب به یقین
تقریبا  تمام قرائن وشواهد موجود تائید مینماید که محمد مصدق درسال 1258  شمسی تولد یافته است وخود او نیز تا سال 1344 شمسی که هشتاد وشش سال داشت همواره هنگام لزومسال 1258 را بعنوان تاریخ تولد خود ذکرده است و یا اینکه سن خود را برمبنای همین سال محاسبه . غالبا طبق روشی که معمول میباشد بایک سال کمتر از سن تقویمی اعلام مینموده است. بهممین جهت درهر کجا که شرح حال یا مطلبی  قبل از سال 1344 شمسی وهشتاد وشش سالگی مصدق / راجع بوی نوشته شده باشد تولد وی را درسال 1258 شمسی نوشته ویا اگر میزان سن مصدق مورد نظر بوده انرا برهمین مبنا محاسبه واعلام نموده اند. بعضی از قرائن وشواهد مزبور به شرح زیر میباشد 
یک- هرگاه تولد مصدق را در زمستان ویا حداقل درنیمه دوم سال 1258 بحساب بیاوریم دراین صورت درزمان فوت پدرش که دقیقا در اول شهریور 1271 و بمرض وبا در طهران درگذشته / پسری دوازده ساله بحساب میاید و کمتر خانواده ای ممکن است تا زمان سپری شدن روز تولد این نو جوان دران ساله ویرا سیزده ساله بحساب اورد. یک فرد باهوش مانند مصدق که از حافظه فوق العاده نیرومندی نیز بر خوردار بوده مسلما همواره دوازده ساله بودن خودرا بهنگام فوت پدر بیاد داشته است وبدون تردید  بایداین نکته را پذیرفت که وی سن خودرا در آنزمان همواره به صورت تداعی که یک اصل مسلم روانشناسی است بخاطر میاورده  وبرای اینکار هرگز نیازی نداشته است که تاریخ تولد خود بر حسب سال شمسی یا قمری را بیاد بیاورد وبا کم کردن ان از تاریخ فوت پدرش میزان سن خود در تاریخ اخیر را بدست بیاورد. بهمین جهت مصدق السلطنه خبیث را میبینیم که در خاطراتی که در سالهای نزدیک به پایان عمر خود به رشته تحریر درآورده بدون توجه باینکه بعدا سن خود را به دروغ وبر خلاف واقع بمدت سه سال کمتر از سن واقعی ابراز کرده چنین نوشته است : در رژیم قدیم اعطای لقب وارجاع خدمت مقید به نبود و بعد از فوت پدرم که بیش از دوازده سال نداشتم ناصرالدین شاه بمن لقب داد .............با توجه بمراتبی که قبلا ذکر شد باید این گفتار مصدق را که وی درزمان فوت پدرش 12 سال وچند ماه داشته بوده بعنوان یک واقعیت مسلم مورد قبول قرار داد وان را خاطره ای از یک حادثه فراموش ناشدنی وناگوار بحساب آورد که بدون توجه به اسناد ومدارک وقرآن خانوادگی همچون نقش بر سنگ در ذهن مصدق باقی مانده بوده است 
دوم - مصدق در 14 رجب سال 1314 قمری ( 30 آذر ماه 1275 ) یعنی سالهای قبل از صدور شناسنامه برای مردم ایران به سمت مستوفی ایالت خراسان منصوب گردیده است . عبدالله مستوفی راجع به سن مصدق درآنزمان با لحنی که بطور وضوح میخواهد کمی سن اورا برای اشغال آن پست عالی نشان دهد وبه این ترتیب مسلما حداقل سن ممکن را ذکر کرده است چنین میگوید : 
استیفای خراسان بعد از میرزا محمود قره نصیب فضل الله خان منشی میرزا علی اصغر خان صدر اعظم شده بود . در دوره مظفرالدین شاه میرزا علی اصغر خان را از کار خارج کردند طبعا کار خراسان را هم به میرزا کریم خان بنان الدوله پسر میرزا فضل الله خان باقی نمیگذاشتند . فرمانفرما که درانداختن  امین السلطان سعی کرده بود وسایرین میل اورا رعایت میکردند اینکار را به خواهر زاده خود جناب آقای دکتر مصدق پسر میرزا هدایت وزیر دفتر که دراینوقت جوان شانزده ساله هفده ساله ای بیش نبودند دادند . چون این انتصاب در سال 1314 هجری قمری صورت گرفته است لذا باید سال تولد مصدق السلطنه این خائن خبیث کودتا چی 1297 هجری قمری باشد که با سال شمسی 1258 مطابقت دارد 
بقیه داستان تولد این خانئ خبیث در پست بعدی

پاینده ایران اریائی وسکولار

هیچ نظری موجود نیست: