۱۳۹۵ خرداد ۶, پنجشنبه

پاسخ اهانت مشیری این کثافت بیسواد بیشرف توسط خسرو فروهرهیچ نظری موجود نیست: