۱۳۹۰ آذر ۱۲, شنبه

سپاسگذاری از برادران بسیج دانشجوئی واعضای سپاه قدس

بدینوسیله از طرف کلیه اپوزسیون مخالف دولت جهل وجنون وجنایت آخوندی در انگلستان این بلاد کفر وشیاطین از حامیان سامانه شاهنشاهی درایران تا جمهوری خواه واحزاب مختلف چپ وراست که بعد از فنته خمینی هندیزاده یکی پس از دیگر مجبور بفرار از کشور شده ودرآرزوی بازگشت بمیهن هستند تا با کمک یکدیگر اسلام ناب محمدی شیعی علوی را به بیابانهای حجاز پرتاب کرده ودستار بندان حاکم برملک آریابومان را بتوالت تاریخ وبرای همیشه بیاندازند از عملکرد و حمله احمقانه شما وساندسخورهای بیت رهبور شیره ای ومفلوکی که تشت رسوائیش از بام جهان بپائین افتاده به سفارت انگلستان که باعث بسته شدن لانه جاسوسی رژیم کثافت اسلامی در انگلستان گردید سپاسگذاری مینمایم چرا که ما مخالفین رژیم سی سالست که فریاد میزدیم واز دولت فخیمه ودزد انگلیس میخواستیم که این لانه جاسوسی را ببندد واینان نمیکردند اما با خریت شما ساندیسخورهای وقاحتی یکشبه راه سی ساله هموار شد . ضمن قدردانی مجدد از شما حامیان سیدعلی که درنادانی وخریت درجه اول درجهان هستید تقاضا میکنم سفارتخانه های آلمان- فرانسه- ایتالیا- اطریش -هلند- سوئد-و سوئیس نامرد که پولهای مردم را را دربانکهایش نگهداشته حمله کنید تا اینها نیز لانه های جاسوسی را درکشورهایشان تعطیل کنند شاید بدینوسیله بدون جنگ وخونریزی حکومت اسلام کثافت محمدی با دست شما دوستان نادان رژیم سرنگون گردد . 

هیچ نظری موجود نیست: