۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۸, یکشنبه

سوال بي- بي- سي ومحاكمه بن لادن . پاسخ بقلم امیر فیض - حقوقداناميرفيض -حقوقدان
بی- بی - سی لندن سوالاتی رادرباره بن لادن از بينندگان برنامه ھای خود مطرح کرده که يکی از آن سوالھا اين است که
«؟ آيا محاکمه بن لادن لازم بوده است »
بنطرميرسد که سوال مزبورفاقد جنبه اعتباری است زيرا، امرياجريانی که تابع نص وياقانون باشد عدم رعايت آن ممکن
نيست و ق طعِ جريان وياجلوگيری از نص وياقانون، جرم مستقل است.
اعلاميه جھانی حقوق بشرنص وقانون عام ومعتبری است که قتل افراد رابدون محاکمه وطی مراحل دادرسی برای احراز
وقوع جرم محکوم ساخته است، درقانون مزبور ھم ھيچ استثنائی تحت ھيچ عنوانی برای سلب اين حق از متھمين
باھراتھامی نشده است.
اگر درمورد قتل بن لادن اعلاميه جھانی حقوق بشرناديده گرفته شود، چنانچه ناديده گرفته شده است؛ اخلاق بشری
وانسانی ھمان حکم راميدھد که اعلاميه جھانی حقوق بشرآنرامدون ساخته است.
صدھا سال قبل از تشکيل س ا ز م ا ن م ل ل م ت ح د ھ م ا ن ا ي ر ا ن ی بزرگنامی که شعر <بنی آدم> او سمبل سازمان ملل متحد
ورفتارانسانی است گفته است:
درکشتن بنديان تامل اوليتراست به حکم آنکه اختيارباقی است توان کشت وتوان ھشت تا اگربی تامل کشته شود »
محتمل است که مصلحتی فوت شودکه تدارک آن ممتنع باشد.
نيک سھل است زنده بيجان کرد کشته راباز، زنده نتوان کرد
شرط عقل است صبر تيرانداز که چورفت از کمان نياييد باز ( سعدی)
کشتن متھم باھراتھامی حتی جرم مشھود، کشتن بی گناه ومظلوم کشی وامامزاده سازی است حضور متھمين خاصه آنھا
که درجامعه قدرت وسيرتی دارند دردادگاه تنھا برای کشف حقيقت نيست بلکه برای تتبع افرادھم ھست بقول سعدی
<خ د ا و ندِ سلاح راچون به اسيری برند بيشتر شرمساری برد>
يک فرمانده ورھبرجماعت وقتی اسير ميشود ھزاربارمرگ رابراسارت ترجيح ميدھد خفت اسارت نه تنھا برای فرمانده
که برای پيروان اوھم زخم درمان ناپذيری است که غرور وموجوديت آنھاراخرد ميکند بسياری از فرماندھان سعی
ميکنند قبل از اسارت خود کشی کنند گفته شده است که بن لادن درسالھائی که فعال بود به نگھبانان خودش دستورداده
بود که درصورت اسارت ويا خطراسارتش بدست آمريکائی ھا اوراباتيربزنند.
نکته قابل اھميت که کمتربه آن اھميت داده شده اين است که بن لادن يک رھبرعقيدتی بود که معتقد بود کشتارآمريکائی
ھا يک دستوراسلامی وحق است بنابراين محاکمه او ومحکوميت او محکوميت وبی اعتباری عقيده مذھبی اوھم ميبود
درزمان قاجار درکشورخودمان کسانی که ادعای پيغمبری ويامھدويت ميکردند يکباره آنھارانميکشتند بلکه درجلسه ای
با حضور علما با اومحاوره ميکردند ومحکومش مينمودند وسپس طبق حکم شرع بااورفتارميکردند چراکه بدون محکوم
کردن ادعای او شھيد سازی وامامزاده راه انداختن وعلامتی بزرگ درحقانيت اوست.
دنيای امروز دنيای فھم وفراست است محاکمه بن لادن ميتوانست بخش عظيمی از پيروان اورابھوش بياورد
زيرامحاکمه او، محاکمه باورھای اوومريدانش ھم بود محاکمه بن لادن يک فرصت طلائی بود که ميتوانست به ته نشين
شدن اعمال ترورريستی قشريون مذھبی کمک بزرگی بنمايد.
٠٧ برگ ٢ سوال بی بی سی و محاکمه بن لادن - اميرفيضحقوقدان / ٠۵/ ٢٠١١
خيلی تفاوت است بين اينکه کسی اعمال تروريستی اسلام گرايان قشری رادرنوشته و ياسخنرانی محکوم کند تا
دردادگاھی که بن لادن حضوردارد ودادگاه ودادستان درمقابل مليونھا بيننده تلويزيونی درسراسرجھان افکاروباورھای
بن لادن رابادليل وبرھان محکوم ميکند.
آری ممکن است آمريکائيھا ازاين ترس داشتند که بن لادن اسراری راکه دررابطه بادولتمردان آمريکاست فاش کند ھمين
ترس رادرمورد محاکمه صدام ونوريگا داشتند ولی ديديم که ھرچه آنھا درباره روابطشان باآمريکا گفتند، ھرگز درھيچ
کجا منعکس نشد.
عمل آمريکا درکشتن بن لادن که غيرمسلح بوده واساسادستوررياست جمھوری کشتن بن لادن بوده نه دستگيری او
نقض فاحش حقوق بشراست که درجھان بيسابقه بوده وخواھد بود درحدی که جمھوری اسلامی که اولين ناقض حقوق
بشر درجھان است درمورد ريگی جرات نکرد که به قتل او بدون محاکمه اقدام کند.

هیچ نظری موجود نیست: