۱۳۹۰ خرداد ۴, چهارشنبه

ترجمه روزنامه ایندیپندنت


به دليل اهميت اين نوشته از سوی نشريه «ايندپندنت» آنرا به پارسی برگردان کردم تا کسانی که هنوز هرگاه می گوييم انگلستان باعث دردسر های بزرگ دنيا است و در هرجا دردسری بوجود می آيد دست انگلستان ديده می شود به ما  لقب دایی جان ناپولئون می دهند و فوری می گويند «من به تئوری توطئه اعتقادی ندارم» از اين نوشته عبرت بگيرند.

اين نوشته تازه به مسئله:
جزاير کومور، جنوب شرق آسيا، شورشيان تايلند، اندونزی و مالزيایی، به اختلاف های مرزی بين بسياری از کشور های آفريقایی، به مسئله جزاير مورد اعتراض آرژانتين که از سوی انگلستان تصاحب شده است، به ديگر مسايلی که در کوسوو و بالکان تجزيه شده مربوط می شود، به مسئله جدا شدن افغانستان از ايران، جدا کردن بخشی از ايران در ناحيه غرب کشور نزديک به کرکوک، به مسئله کانال سويز و به مسئله قرارداد های ترکمانچای و گلستان که به سفارش و دست اندازی های انگلستان با همکاری آخوند ووو بوجود آمده اشاره ندارد.

در ضمن در مورد ايران مسايل را بدون اينکه به توطئه بزرگی که به روشنی دست های انگلستان در آن بود و در سال 1979 خمينی را به ايران تحميل کرد اشاره نمی کند وفقط می خواهد با مطرح کردن مسئله مصدق و رستاخيز سال 1953 زخم و دردسر کهنه را بين مردم ايران زنده نگاه دارد.

برگردان با شتاب از من است و اگر اشتباهی در آن بود يادآوری شما موجب سپاس خواهد بود.
Independent   انگلستان ناشر اين مطلب است
ح-ک

From:  
Sent: Tuesday, May 24, 2011 9:14 AM
To:  
Subject: you should like the attached

Subject: you should like the attached

Those who mock “DAEE JAN NAPOLEON” should read the attachment & rethink about their conviction!!
HH


Independent.co.uk
A world of troubles – all made in Britain?
David Cameron blames the UK for a host of global ills. Andy McSmith asks: is he right?
Thursday, 7 April 2011
ديويد کامرون انگستان را مسئول فجايع جهانی می داند. آندی مک سميت می پرسد آيا او راست می گويد؟
سه شنبه 7 آپريل 2011

Britain is responsible for "so many of the world's problems", said David Cameron earlier this week, during a flying
visit to Pakistan, a country that came into being amid the horrific communal violence that marked the end of
British rule.
بريتانيا مسئول «بسياری از گرفتاری های جهان» می باشد، دويد کامرون در آغاز همين هفته در حين پرواز برای ديدار از پاکستان اعلام کرد، کشوری که بدنبال ناآرامی ها وخشونت هایی در پی پايان دادن به نقش انگلستان بوجود آمده است.

The Prime Minister possibly was not aware of it, but his remarks were remarkably relevant to a case that opens in
the High Court today, where five elderly Kenyans are seeking compensation for what the British colonial authorities
did to them more than 50 years ago, in the dying days of the Empire.
نخست وزير به احتمال به اين نکته توجه نداشت، اما گفته های او بدون شک در سطح بالایی شامل موردی می شود که امروز در دادگاه عالی مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت، جایی که پنج تن کنيایی درخواست غرامتی را می کنند که در پی کولونياليسم بريتانيا در پنجاه سال گذشته موجبات سقوط امپراتوری کنيا را فراهم کرد.

The Mau Mau rebellion, which lasted from 1952 to 1960, was one of Africa's bitterest struggles against colonial rule.
It lasted from 1952 to 1960. In those years, it has been estimated that 100,000 suspected rebels were herded into
camps, and many were brutally mistreated by their captors. More than 1,000 were executed. The five claimants
were among the survivors, but their lives were blighted by their experiences.
شورشيان مائو مائو در بين سالهای 1952 تا 1960 يکی از تلاش ها و مبارزات بزرگ آفريقایی برضد کولونياليسم (استعمار) بود. اين مبارزه بين سال های 1952 تا 1960 ادامه داشت. در سالهایی که برآورد می شود نزديک به 100 هزار نفر شورشی طرفدار داشته و با قصاوت بی اندازه ای مورد آزار و شکنجه قرار گرفته و گرفتار شدند. بيش از هزار نفر آنان اعدام دسته جمعی شدند. پنج نفر مدعی هستند که در ميان نجات يافتگان از آن قصاوت بی رويه بوده اند اما زندگی آنان بدنبال آن رفتار ها به پژمردگی و تباهی سوق داده شده است.

For the time being, the Government is holding its ground, saying that compensation became the responsibility of
the Kenyan government as soon as British rule ended in 1963.
در حال حاضر، دولت به ترتيبی پايه های خود را استوار نگاه داشته است، و می گويد جبران خسارت مسئوليت دولت کنيا می باشد به مجرد اينکه بريتانيا نقش خود را در سال 1963 خاتمه داده است.
But there has been a noticeable trend over the past decade for leading politicians to admit that Britain's
contribution to world history has not been all good. Tony Blair acquired a reputation for being a serial apologiser for
past mistakes or misdeeds.
اما در ده سال گذشته روندی در جريان بوده است که سياستمداران را وادار می کند تا اقرار کنند انگلستان در تاريخ گذشته جهان رفتار خوبی نداشته است. تونی بلير برای ابراز پوزش های پی در پی برای خرابکاری هایی که صورت گرفته معروف شده است.

In 1997, Mr Blair apologised for the callousness of the British authorities during the Irish potato famine of 1847. In
2000, he apologised to those who had been wrongly convicted of IRA bombings in the 1970s. In 2006 he expressed
"deep sorrow" over Britain's role in the slave trade, which had been brought to an end two centuries earlier.
In the case of the Mau Mau, there is the added element that one of the Mau Mau rebels imprisoned and allegedly
tortured by the British was Barack Obama's grandfather – so even if there is not a public apology while the court
case is pending, there is not going to be any attempt to claim that Britain's role is beyond criticism.
در سال 1997، آقای بلير در نقش بی عاطفه و زنگار زده ای که در قحطی سيب زمينی  ايرلند در سال 1847 ايفا کرده است پوزش خواست. در سال 2000 او همچنين از اينکه نادرست شورشيان ايرلندی (آی آر ا) را در سال 1970 متهم کرده اند پوزش خواست. در سال 2006 او «تاسف ژرف» دولت بريتانيا را در نقشی که در تجارت برده داشته است و دو قرن پيش پايان يافته ابراز کرد. [[ البته بصورت علنی پايان يافته ولی در خفا همچنان برده کشی می کند ولی آنرا گلوباليزاسيون ناميده اند ح-ک]] در مورد مائو مائو نکته های ديگرقابل تاملی هم وجود دارد و آن اينکه شورشيان مائو مائو زندانی شدند و به عمد شکنجه شدند و يکی از کسانی که مورد اين شکنجه قرار گرفته اند پدر بزرگ اوباما بوده است. – معهذا پوزش همگانی و آشکاری در اينباره نبوده است زيرا هنوز مورد در دادگاه در حال بررسی است، هنوز بريتانيا نمی خواهد در اينباره ابرازی بکند و فقط به انتقاد در اينباره اکتفا خواهد کرد.

Meanwhile, there are countless other problems and trouble spots where our forebears have something to answer
for, if only because of the size and reach of the British empire. Should we hold ourselves responsible for all these
ills? This global guide to some of the better-known of these issues may help you to form your own conclusions.
در همين زمان، مشکل و دردسرهای بيشمار ديگری وجود دارند که در نقاط دردسر ايجاد شده اند که گذشتگان ما بايستی جوابگوی اين رفتار ناشايست باشند، که در راستای وسعت و دست اندازی امپراتوری بريتانيا بوده است. آيا ما بايستی خود را مسئول آن همه ناگواری، ناشايستی و رنج ها باشيم؟ اين راهنما برای آگاهی بيشتر اين نقش ها ممکن است به شما ياری برساند تا نتيجه گيری خود را بکنيد.
Pointing the finger: Problems that Britain might be blamed for
نشانه هایی که همواره انگشت اتهام به سوی انگلستان اشاره دارد.
Climate change
We started the industrial revolution, and advertised its benefits to the world. Is it surprising that others joined in?
Culpability:
تغيير آب و هوا:
ما انقلاب صنعتی را بوجود آورديم، و در باره منافع آن تبليغ  کرديم. بسيار سورپرايز بزرگی بود که ديگران هم به ما پيوستند.
قابليت مجازات:
Communism
The political system that still deprives Cubans, North Koreans and others of their liberty (and whose scars can still
be seen in the former Soviet bloc) can be traced back to Karl Marx - who invented it in the British Library
Culpability:
کومونيسم
سيستم سياسی که هنوز دامن کوبا، کره شمالی و ديگران را در رسيدن به آزادی گرفته است (و زخم های آن هنوز در روسيه بلشويکی گذشته مانده است) می تواند به نقش کارل ماک که در يک کتابخانه انگلستان شکل گرفته است اشاره کرد.
قابليت مجازات:
The legacy of slavery
Any number of social and economic problems, notably in Africa and the Caribbean, have roots in the slave trade -
The Independent - Print Article http://www.independent.co.uk/news/world/politics/a-world-of-troubles...
1 of 3 24/05/2011 11:42
which Britain made into an international business. Then again, we were the first to abolish it.
Culpability:

روند برده داری
هر شماری از گرفتاری های اجتماعی و اقتصادی بطور قابل ملاحظه ای در آفريقا، در ناحيه کاراييب، ريشه ای ژرف در روند تجارت برده داری دارد- Independent – برای دريافت آن از آن آدرس اينترنتی آنرا چاپ کنيد.
قابليت مجازات:
Arms proliferation
We sell anything anywhere, and have done for years. Many conflicts would be impossible without us.
Culpability:
گسترش تسليحات:
ما هرچيزی را در هرجا می فروشيم، و اينکار را برای سالهای متمادی انجام داده ايم. بسياری از درگيری های منطقه ای بدون نقش ما [[منظور انگلستان است]] امکان پذير نبود.
قابليت مجازات:

Drug addiction
The international trade in opium was started and nurtured by the English/British. In the 19th century we fought
wars with China to ensure its health. What did we expect to happen?
Culpability:
شيوع اعتياد
تجارت بين المللی مواد مخدر و شيوع آن و آغاز آن بدست انگلستان/بريتانيا صورت گرفته است. در قرن 19 با کشورچين در جنگ بوديم برای تامين سلامت آن جنگ ما چه کرديم. انتظار داشتيم چه اتفاقی بيافتد [[در آن جنگ برای نخستين بار انگلستان به مردم چين مخفيانه مواد مخدر تحويل ميداد تا سوخته افيون را برای نماينده های انگلستان بياورند. اين عمل موجب اعتياد و شروع قاچاق مواد مخدر به ويژه ترياک به چين شد – ح-ک]]

Boom and bust
We invented it: the South Sea Bubble was the first international slump caused by an investment boom.
Culpability:
گسترش و توسعه منجر به ورشکستگی
ما مبتکر آن بوديم. کف دريای جنوب  نخستين دوره رکود و رخوتی بود که بدنبال تشويق در سرمايه گذاری حاصل شد.
Kenya
British colonial injustice is deeply implicated in Kenya's modern troubles. The Mau Mau rebellion of the 1950s - itself
provoked by heavyhanded and unjust colonial rule - was viciously suppressed by the British. Some victims are
seeking justice through UK courts; but the legacy of that "emergency" can arguably be seen in political divisions in
Kenya as well.
Culpability:

کنيا
نا برابری ها، بيدادگری و ستمگری هایی که در دردسر های مدرن کنيا حاصل شد بريتانيا نقش داشته است. مائو مائو های شورشی در سال های 1950. اين بخودی خود نقش ستمگرانه و نابرابری از پراکنده کردن نقش کولونيالی است، که به طرزی وحشيانه و ناگواری بی نظيری از سوی بريتانيا تشويق شده است. برخی از ستم ديدگان امروز درخواست غرامت از دادگاه های انگلستان می کنند؛ اما اين روند ممکن است در تقسيم کنيا از نظر سياسی نقش ديگری ايفا کند. [[توجه کنيد از دادن پروانه به مطرح شدن همين مورد در دادگاه انگلستان نقشه تقسيم کنيا را هم کشيده اند.. ح-ک]]
Zimbabwe
The nation's miseries and tensions cannot be dissociated from the brutality and injustice on which Rhodesia was
built (by the British). And Robert Mugabe's mental state probably has a lot to do with his having been imprisoned
by the British for over 10 years.
Culpability:
زيمبابوه
بيچارگی و فقر بی امان، تشنج و آشفتگی اجتماعی و خشونتی وبيدادگری هایی که در ردوزيای ساخت دست انگلستان بوجود آمد.  آشفتگی روانی رابرت موگابه به احتمال می تواند در اين کار نقش مهمی داشته باشد زيرا او ده سال از سوی انگلستان در زندان نگاه داشته شده بود [[اورا در زندان مغز شویی کرده و تحويل داده اند تا نقش انگلستان را بازی کند!!!]]
Iran
The failure of Iran to achieve a stable democracy can be traced back to the violent overthrow of its elected Prime
Minister, Mohammed Mossabegh, in 1953. The plot was co-ordinated by the CIA and the Shah, but the motive was
to protect the British ownership of the Anglo- Iranian oil company, which Mossabegh wanted to nationalise.
Iranians are still paying the price.
Culpability:
ايران
((البته اينجا اين شخص به روشنی دچار گرفتاری نادانی و نا آشنایی با قانون اساسی ايران است و هرگز در تاريخ ايران نخست وزير انتخاب مردم نبوده که دموکراتيک يا غيردموکراتيک باشد شاه طبق قانون اساسی نخست وزير تعيين و حق عزل اورا هم طبق قانون دارد- ح-ک]]
شکست ايران در ايجاد يک دموکراسی استوار بدنبال شورشی که در سال 1953 برای سرنگونی مصدق که به نخست وزيری انتخاب (منظور انتخاب با رای است که نادرست است] شده بود. اين توطئه که از سوی سيا و شاه طراحی شده بود، اما نقش اصلی و مشوق اوليه آن فقط به منظور حفظ مالکيت شرکت نفت انگليس و ايران بود که مصدق در پی ملی کردن آن بود و هنوز ايرانيان بهای آنرا می پردازند. 
[[برای آگاهی بيشتر در اين باره به تارنما ها و کتاب هایی که پژوهش های تازه ای بدست داده مراجعه کنيد شرح ماجرا چيز ديگری است، گرچه منظور انگلستان حفظ منافع خودش بود – نفت پيش از آن ملی شده بود و انگلستان به يمن همياری و خوش خدمتی های مصدق صاحب 46 شرکت وابسته نفتی که يکی از آنها شرکت روغن بريتانيا با علامت  بی پی بود شده بود و مونوپولی نفت ايران در دست انگلستان باقی مانده بود در حاليکه آمريکا و روسيه قصد ورود به بازار رقابتی داشتند و می توانست در رقابت بسيار به نفع ايران باشد- ح-ک]]
Northern Ireland
The religious divide in Northern Ireland dates back to a decision to settle Scots and English farmers in the 17th
Century. It was the British Parliament which agreed to the partition of Ireland in 1922. No amount of subsequent
good intentions have healed these wounds.
Culpability:
ايرلندشمالی
تقسيم واختلاف های مذهبی بوجود آمده در ايرلند که به زمان استقرار سکات ها و کشاورزان انگليسی در قرن 17 برميگردد.  پارلمان بريتانيا بود که موافقت کرد تا ايرلند در سال 1922 تقسيم گردد. هيچگونه بهایی که بتواند اين زخم کهنه را التيام بخشد نمی توان به آن گذاشت.
Libya
King Idris, the only King of Libya, and the man who created the country, who was toppled by Gaddafi in 1969, was
The Independent - Print Article http://www.independent.co.uk/news/world/politics/a-world-of-troubles...
2 of 3 24/05/2011 11:42
a British puppet. But the Italians are the real colonial villains in this case.
Culpability:
ليبی
شاه ادريس، تنها پادشاه ليبی، ومردی که کشور ها بوجود آورده بود، تنها کسی که بدست قدافی در سال 1969 سرنگون شد، Independent – نوشته ای در اين باره را در آدرس اينترنتی بالا چاپ کنيد – قدافی يک مترسک انگليسی، اما ايتاليایی ها رذل و تبهکاران واقعی اين ماجرا هستند.

Sri Lanka
Although the civil war is over, there is still a large problem of people displaced by the war, and there are
allegations that Tamils are denied equal treatment by the Sinhalese. This issue originated in the decision of 19th
century British plantation owners to bring indentured Tamil labourers on to the island.
Culpability:
سريلانکا
گرچه جنگ خانگی داخلی پايان يافته، ولی هنوز گرفتاری و مشکلات زيادی وجود دارد که مردم را به دنبال جنگ آواره کرده است، در آنجا شايعاتی وجود دارد که تاميل ها حقوقشان از سوی سينهالی ها ناديده گرفته شده است. اين مورد از آن هنگامی آغاز شده است که در قرن 19 انگلستان که صاحب کشاورزی بود کارگران تاميل را به جزيره آورد.
Diego Garcia
The islanders would like to go home but cannot, because we deported them all to make room for a US military
base.
Culpability:
ديگو گارسيا
سرنشينان جزيره می خواهند بخانه برگردند ولی نمی توانند، زيرا ما (انگلستان) آنها را برای جا دادن نيروی نظامی آمريکا تبعيد کرده ايم.
Australia's lost children
Thousands of children were shipped out of Britain after the war, to empty our orphanages, having been promised
they would be adopted by loving families in Australia. Many are still dealing with the trauma.
Culpability:
کودکان گم شده استراليا
هزاران کودک که پس از جنگ توسط بريتانيا با کشتی از انگلستان بيرون رانده شدند تا در پرورشگاه ها جا باز شود، به آنها قول داده شده بود که توسط فاميل های محترم و مهربانی در استراليا سرپرستی خواهند شد. بسياری از آنها هنوز با آن زخم روانی و روحی دست بگريبانند
Israel/Palestine
The British gave the creation of Israel its legal status through the Balfour Doctrine, but then incurred the enmity of
the Israelis by trying to protect Arab interests. The situation has been out of our hands since 1948, but we can
hardly claim to be guiltless.
Culpability:
فلسطين/اسراييل
بريتانيا با دکترين بالفور به قانونی شدن ايالت اسراييل کمک کرد، اما موجبات دشمنی اسراييل آن زمان فراهم شد که خواست منافع عرب را حفظ کند. [[يکی را بوجود آورده تا با حفظ منافع ديگری اختلاف ودشمنی را دامن بزند- ح-ک]]. اوضاع از سال 1948 از دست ما خارج شد و اما بسختی می توانيم باور کنيم که ما گناهکاريم.  
Bahrain
The island was effectively under British rule from 1861 until 1971, and we upheld the system under which it is ruled
- brutally, in recent weeks - by the Sunni minority.
Culpability:
بحرين
اين جزيره بطور کامل از سال 1861 تا سال 1971 تحت کنترل کامل انگلستان بود، و ما از سيستمی پشتيبانی کرده بوديم که در هفته های اخير به خشونت گراييده است، با يک اقليت سنی.
[[کسانی که مدعی هستند در دوران شاهنشاهی بحرين از دست رفته خوب چشم و گوششان را باز کنند بحرين عملا هرگز از سال 1861 و پيش از آن که پرتغالی ها از دوران صفوی به آنجا راه پيدا کردند در کنترل ايران نبوده است ما حتا يک ژاندارم در آنجا نداشتيم. ولی آری اکثريت آنان پارسی زبان و ايرانی هستند. ح-ک]]
Kashmir
The state of Kashmir was created by the British to reward a Sikh prince and it was Mountbatten who decided that it
should be part of India. The arbitrary border has had India and Pakistan on the brink of war for decades (with
China also chronically unhappy at the arrangement).
Culpability:
کشمير
ايالت کشمير بدست بريتانيا بوجود آمده و دستمزدی بوده که به يک پرنس سيک که جنگجویی کوهستانی بوده است داده شده درحاليکه بايستی عملا جزوی از خاک هندوستان باشد. مرز قابل بحث پاکستان و هندوستان را از هم جدا می کرد اين منطقه پاکستان و هندوستان را برای ده های متوالی در جنگ نگاه داشته است (چين هم از اين تقسيم بندی رضايت ندارد)

©independent.co.uk

هیچ نظری موجود نیست: