۱۳۹۰ شهریور ۴, جمعه

بنظر شما با قذافی چه باید کرد

این سئوالیست که بمنظور شناخت هموطنان درمورد نحوه تصمیم گیری درمورد قذافی درصورت زنده دستگیر شدنش وهمچنین شناخت روحیه ایرانی درمورد خائنین بوطن دردوران گذار واستقرار یک حکومت سکولار درایران
با قذافی چه باید کزد؟
سرنوشت خامنه ای بعد سقوط چگونه خواهد بود؟

هیچ نظری موجود نیست: