۱۳۹۴ تیر ۲۰, شنبه

نا گفته های تاریخ در مورد مصدق السلطنه این خائن خبیث کودتا چی قسمت سوم

با درود بروان پاک دوابر مرد تاریخ ایران وجهان اعلیحضرت رضا شاه بزرگ واعلیحضرت محمد رضا شاه اریامهر

مرگ بر دمبکراسی وحقوق حشر زنده باد دیکتاتوری پهلویبرداشت از کتاب محمد مصدق نوشته محمد مجزا  صفحه 20 

در قسمت ازدواج اول نجم السلطنه با مرتضی قلی خان وکیل الملک ثانی گفته شد که مرتضی قلی خان شوهر اول نجم السلطنه در 19 خرداد ماه سال 1258 وفات یافته است ومیدانیم محمد مصدق در زمستان سال 1258 خورشیدی در خانه میرزا هدایت الله  شوهر دوم مادرش بدنیا امده است . با کمی دقت متوجه میشویم ازدواج دوم نجم السلطنه با میرزا هدایت الله وزیر دفتر وتولد محمد مضدق در زمستان سال 1358 خورشیدی اشکال شرعی دارد زیرا زنان مسلمان بنا به شریعت اسلام باید بعد از فوت شوهر ویا جدائی وطلاق چهار ماه وده روز عده بگذارند ونمیتوانند ازدواج کنند . لذا اگر از تاریخ 19 خرداد 1258 ( تاریخ فوت مرتضی قلی خان ) چهارماه وده روز بعد از ان را بابت عده زنان مسلمان محاسبه شود قاعدتا نجم السلطنه تا ابان ماه 1258 نمیتوانسته با میرزا هدایت الله وزیر دفتر ازدواج کند. سئوال در اینست چطور محمد مصدق این خائن خبیث کودتاچی در 29 اسفند 1258 که چهار ماه پس از عده مادرش که آبانماه 1258 بوده بدنیا آمده است؟ یعنی چهار ماهه بدنیا امده ؟ این فرض مردود است لذا متوجه میشویم بهمین دلیل بوده که محمد مصدق این خائن خبیث کودتا چی خوداری لجوجانه در مورد تاریخ ازدواجهای مادرش وتاریخ تولد خودش میکرده است .( این حرامزاده فراماسونر ) بعدها چون مدق از افتضاحاتی که برتاریخ تولد واقعی او وجود داشته آگاهی یافته برای گریز از انها وبرائت مادرش خود درصدد برآمده است تاریخ تولد فرزند دوم که سال 1261 خورشیدی بوده را تاریخ تولد خود یاد کند 
اهای بهرام مشیری شتر دراز گوش خوب گوش کن : اگر تصور کردی میتوانی با گوه خوری های خودت در مورد پادشاه از دست رفته ایران خدشه ای باین پیامبر زمان ایرانیان وارد کنی ونوکریت را به پسماندگان قجر که ایکاش دودمانشان را رضا شاه بزرگ از زمین برمیداشت ثابت کنی هستیم کسانیکه از بنیان ریشه قجر ها ومحمد مصدق السلطنه این خان خبیث کودتاچی واین نوکر انگلستان وفراماسونر   مفعول را از بیخ درآوریم 

علت کدورت حضرت علیا وخودکشی نجم السلطنه 
مسئله روابط نجم السلطنه با مظفرادین شاه به کتاب خاطرات خارجی هم کشیده شده است . کلنل کاساکوفسکی روسی 17 سال بعداز تولد مصدق بیشرف در کتاب خاطراتش چنین نوشته است .

خواهر دومی فرمانفرما (نجم السلطنه ) با این که سی سال بیشتر ندارد سه بار شوهر کرده وشوهر سوم او وکیل الملک است که فعلا منشی حضور مظفرالدین شاه میباشد . شاه سخت خاطر خواه اوست وبا وی بر سر میبرد .او زنیست زیبا - خوش مشرب و بی اندازه تسلط طلب است از این جهت هیچ تعجبی ندارد که شاه بی اراده وصد در صد زیر فرمان او قرار دارد . این است که درحال حاضر زن وکیل الملک اداره کننده کشور ایران است . کلید دستخطها - همه تقاضا ها و تمام انتصابات خلاصه هرچه بخواهد نکول در ان راه ندارد به نشانه علاقه ملوکانه شاه تیول املاک ودهاتی را که در زمان ناصرالدین شاه تعلق به عزیزالسلطان ( ملیجک ) عزیز کرده ناصرالدین داشت به این خانم واگذار نموده است
دلیل انصراف حضرت علیا از دادن دخترش به مصدق حرامزاد

بطوریکه میدانیم مصدق حرامزاده در سن 17 سالگی با پدرسوخته بازی دائیش فرمانفرما بعنوان مستوفی درجه اول خراسان منصوب شد وعملا باین کار پرداخت . وی که بتدریج نسبت به دختر خاله ونامزد خود یعنی فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه عشق وعلاقه شدیدی پیدا کرده بود با ترتیب خانه وزندگی مجلل مستقل ( ابته بعدا توضیح خواهم داد که این ثروت از چه راهی نامشروعی بدست امده ) در صدد برآمده است که مراسم رسمی عقد وازدواج با ویرا برگذار کرده اورا بخانه خود بیاورد . اما سرور السلطنه ( حضرت علیا ) خاله مصدق خائن ومادر فخر الدوله که به راز هائی وحشتناک پی برده بود وبه عللی ناگفتنی نسبت به خواهر خود یعنی مادر فاحشه مصدق آنچنان کینه ای در دل خود جای داده بود که تا دم مرگ هم برطرف نگردیده و با ازدواج دخترش بسختی مخالفت میورزیده مخصوصا این که به احتمال قوی میدانسته که ازدواج مصدق با فخرالدوله از نظر شرعی با اشکالاتی مواجه است زیرا انها هردو فرزند مظفرالدین شاه میباشند وباهم خواهر وبرادر هستند . بعبارت ساده مصدق فرزند نامشروع مظفرالدین شاه میباشد 


تا دنباله داستان لطفا با من باشید 

هیچ نظری موجود نیست: