۱۳۹۴ تیر ۱۷, چهارشنبه

محمد مصدق فرزند مظفرالدین شاه بوده است

ناگفته هائی در مورد محمد مصدق
هم میهنان گرامی این روزها بهرام مشیری حرفهای گنده تر از دهانش میگوید برای پاسخ به چرندیات این خبیث دیگران نوشته
اند اما چون وی پشت عکس محمد مضدق پنهان میشود باید این شخص را بیشتر بشناسیم برای این کار باید از شجره خبیث را 
بشناسیم
در کتاب نویافته هائی درارتباط با محمد مصدق ودر پیش گفتارش مینویسد : تحقیقات وبررسی های مزبور به نتیجه ای خلاف انتظار وتصور رسید وحداقل براین نویسنده محقق شده که مصدق نه تنها از جانب مادر با دوپشت فاصله به فتحعلیشاه قاجار میرسد بلکه از جانب پدر نیز باید اورا شاهزاده ای درجه یک وبلافصل آورد زیرا که از پشت مظفرالدین شاه قاجار در دوران ولایتعهدی او بوجود امده است .
دلایل زیادی وجود دارد که مصدق همواره به نحوی جدی وفعال در ضدد انقراض سلسه پهلوی وبرگردانیدن سلطنت به سلسله قاجار بوده وراه رسیدن به این هدف را به ترتیبی اتخاذ میکرده است که در انتهای ان جز خودش فرد واجد شرایط دیگری برای صعود به تخت سلطنت وجود نداشته باشد واکنون این نویسنده قویا احتمال میدهد که مضدق علاوه بر جاه طلبی شدید ذاتی که داشته با آگاهی  کامل از اصل وتبار خود ( شاهی پدر وشاهزادگی مادر ) واینکه برای پادشاهی ایران از محمد علی شاه ( برای انکه مادرش دختر میرزا تقی خان امیرکبیر بوده و شاهزاده محسوب نمیشده ) احق واولی بوده باین اقدامات مبادرت مینموده است. تعدادی از صاحبنظران که مصدق را بخوبی میشناخته اند اورا از نظر شکل و قیافه ونیز از جهت بسیاری از خصوصیات اخلاقی از قبیل خست شدید – بیرحمی  فوق العاده وجاه طلبی بیش از حد به آغا محمد خان قاجار تشبیه نموده اند .
وی درا دامه به خاندان مستوفیان آشتیانی میپردازد ومینویسد این خاندان از اقا محسن آشتیانی آغاز میشود  و داستان معروفیت ویرا به زمان کریمخان زند  و در دوران سلطنت نادرشاه که وی بعنوان پناهنده نزد ایشان بوده برمیگردد .
آقا محسن آشتیانی
سه پسر ایشان : آقا کاظم --- هاشم ---- و آقاسی
کریمخان به پاس محبت اقا محسن بعد سرکار امدن القاب : میرزا – خان – و بیگ به ترتیب بانان مفتخر گردانید
میرزا کاظم در نزد آغا محمد خان محلی لایق داشته است
از هاشم خان به ترتیب پدر فرزندی افراد زیر متولد شدند : میرزا تقی  قوام الدوله –میرزا محمد قوام الدوله فرزند میرزا تقی –میرزا ابراهیم معتمد السلطنه  پسر میرزا محمد –واز میرزا ابراهیم چهار فرزند بترتیب : وثوق الدوله – قوام السطنه – یمین السلطنه – معتمد السلطنه باقی ماند
قابل توجه خوانندگان : در شاخه هاشم خان به اسامی وثوق الدوله و قوام السلطنه  برمیخوریم که شاید بتوان آنان و یا حداقل وثوق الدوله را در ردیف منفور ترین مردان تاریخ ایران قرار داد . بعضی از نویسندگان ورجال سیاسی ایران این شاخه را ::شجره خبیثه  :: نام نهاده اند و جزوه ای هم تحت همین نام منتشر ساخته اند تا هر زمان که کشوری بنام ایران وجود دارد ویک نفر ایرانی از قرارداد 1919 وآثاری که در صورت اجرا بر آن مترتب بوده آگاهی حاصل نماید سراسر وجودش را نفرت خواهد گرفت وبر سه نفر امضا کننده اصلی ان لعنت خواهد فرستاد .


تا پستی دیگر همه شما عزیزان را به یزدان پاک میسپارم دنبال کنید

هیچ نظری موجود نیست: