۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

اعلام تظاهرات بعدی


هموطنان شریف وشجاع من
اکنون که دشمنان ایران بمانند تمامی دیکتاتور های جهان برای بقا خود بهر کاری دست میزنند دراین برهه از زمان که سرنوشت کشور بدست جوجه آخوندکی بیسواد وخونریز بنام مجتبی میخواهد رقم بخورد دیگر درمورد عصر طلائی امام سخن گفتن دیر است یکی از کوچکترین خواستهای ملت باید آزادی بدون چون وچرا آقایان موسوی وکروبی وهمسرانشان و تمامی زندانیان سیاسی  باشد   اصلی ترین خواسته ما سرنگونی رژیم باید باشد با شعار مرگ بر خامنه ای مرگ براصل ولایت فقیه. اکنون باید هر لحظه به سربازان دشمن حمله کرد روز وشب ندارد-  اجازه تصمیم گیری وتجدید قوا را از ایشان باید گرف. دانش آموزانیکه درسنین 14-15-16 سالگی باطوم بدست گرفته اند را بپدران ومادرانشان اخظار کنید که جانشان درخطر است و بسیجیان ولباس شخصی های کوچه محله هایتان را شناسی ودردل شب بآنها درس انسان شدن بدهید. با پر کردن بطری های شیر ونوشابه از روغن سوخته ویا نفت  بجنگ موتور سوار ها بروید وبهنگام دیدنشان از فاصله دور بظری را بطرفشان پرتاب وروغن ویا نفت را آتش بزنید بآنها رحم مکنید چون ترحم بر پلنگ تیز دندان مصیبت را بود بر گوسفندان-- دستهارا تا آرنج وپاهای خودرا تا بالای زانو با نمد ببندید دستمال وآب بهمراه خود برای گاز اشگ آور داشته باشید واگر فرصت دارید فشنگ محتوای گاز را که کمی داغ است با پارچه برداشته بطرف خودشان پرتاب کنید در دسته های 10 -15 نفره بعقب فرار کنید آنهم با چشم بازو دشمن را بداخل کوچهها کشیده وخلع سلاح کنید افراد دستگیر شده را دست وپا بسته در جائی جمع آوری کنید - خیابانها را با سطلهای آشغال ببندید واجازه عبور ومرور به اتومبیلهای شخصی ندهید که صفوفتان را از هم میپاشد - به خودروهای نطامی ترحم نکرده بآتش بکشید چون بدون وسیله نقلیه قادر به به جابجائی نیرو نیستندو درصورت توانائی بیسم پلیس بدست آورید تا از مکالماتشان با اطلاع باشید همه شعار ها را در راستای خواست ملی ومردمی که آزادی - استقلال - حکومت ایرانی است تنظیم کنید - شعار های اقتصادی درست کنی ( سیصد تومان نان بربری -آسید علی باید بری) و.................پاینده ایرا ن -پاینده ایران -سرود ای ایران و.........

هیچ نظری موجود نیست: