۱۳۹۰ فروردین ۱, دوشنبه

سال نورا برهمگان شادباش ميگويم

درآستانه بهاري ديگر باقلبي پر از غم واندوه ازدست دادن هموطنان شجاع وآزاديخواه ايران آريايي بهترين شاد باشهارا تقديم همه هموطنان ازاديخواه نموده اميدوارم امسال سال سرنگوني اين رژيم خونخوار وخرافه پرست باشد سالي پر از شادي وعاري از آخوند

هیچ نظری موجود نیست: