۱۳۹۰ شهریور ۱۸, جمعه

با شما هستم هموطن مخالف نطرات وایدئولوژی من


دراین برهه از زمان که صدای حق طلبی وآزادی خواهی از سراسر دنیا بگوش میرسد و در این سالها که هموطنان دربند وشکنجه شده وهم میهنان اصیر در چنگال مشتی آدم کش وقاتل ودزد سر گردنه بنام مسلمان وبا اسم اسلام ناب محمدی گرفتار هستند .دراین دوران که جوانانمان را با سم اعتیاد بخفت وخواری میکشانند ودخترانمان را برای حراج به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میبرند.زمانیکه زن وبچه ایرانی حتی درخانه خود آزاد نداشته واوباش شبانه بخانه وحریم شخصی آنان تجاوز کرده وجلوی چشمان مردان خانه به همسرودخترانشان تجاوز میکنند وقاضی وحاکم شرع وامام جمعه زنان را مقصر میدانند در هنگامیکه رئیس جمهور مملکت درکمال بیعرضگی در زیر نقشه ای مینشیند که درآن تازی بیشعور سوسمار خوار بجای خلیج همیشه فارس از خلیج عرب نام میبرد ووزیر خارجه اش (متکی) از اینکه سهم 50 درسدی ایران از دریای مازندران را به 11 درسد تقلیل داده دفاع میکند وازهمه مهمتر درزمانیکه مفعول چلاقی خود را ولی وقیح عادل میخواند. آیا درست که ما دست روی دست بگذاریم وشاه اینهمه جنایت باشیم ومهر سکوت برلب بزنیم باین خاطر که کارمیکنیم وبچه داریم و.................؟
ایا نباید مردانه ایستاد وبابرافراشتن پرچم شیروخورشید نشان ایران که نشانی از هویت ملی ماست وتاریخی 2500 ساله داشته وبهیچ حزب وگروه ودسته ای متعلق نیست همچون دلیران تنگستانی وچون شیر ان آذربایجانی وگردان خطه جنوب وغرب وشرق وشمال ومرکز کشور که مردانه مقابل دشمنانی چون مغولان- ترکها- تازی ها- اسکندرها ومحمود افقان ایستادند وباخون خود نهال آزادی را آبیاری کردند بیایتستیم ومردانه هم بایستیم؟ آیا از ملت سودان و مصر و لیبی و سوریه ترسوتریم ویا آنها از نظر فرهنگی برما ارجح هستند ؟
آیا موقع آن نرسیده تا دست از تخریب یکدیگر برداریم وهمدیگر را ترور شخصیت نکرده و دست اتحاد برای سرنگونی بیکدیگر دهیم تا ایرانی آزاد داشته باشیم؟


هموطن من/ شما با هر ایدئولوژی وتفکری خاصی که هستی اگر به ایدئولوژی خود معتقدی واگر میدانی که در داخل کشوردارای طرفداران فراوان هستی چرا با اتحاد با من مخالف ایدئو لوژی تو نه با خودتو هموطنم دست اتحاد نمیدهی تا این جانشینان دزدان مدینه را از خاک اهورائی خود بیرون کنیم؟
بیائید همه باهم در زیر سایه پرچم پر افتخار ایران کمربند ها را محکم ببندیم تا ملا را از خاکمان اخراج کنیم
مخصوصا تصویر پرچم ملی را گذاشتم تا نطرات شما را راجع به امروز فقط اتحاد بدانم (لطف بفرمائید از جملات درست ومودبانه اظهار نظر بفرمائید چرا که کلوخ انداز را پاداش سنگ است).


بامید آزادی ایران دربند

هیچ نظری موجود نیست: