۱۳۹۰ دی ۲۹, پنجشنبه

صدای آقای اميراصلان افشار در گفتگویی راديویی با مهرداد پارسا


شاهنشاه ایران  در بخش انگليسی می گويند؛ با فلسفه زندگی آشنا هستم، و چيزی باخود نمی بريم مانند همه مردم شايد يک تکه پارچه سفيد باخود ببرم آنچه خواهد ماند تاريخ است.
در بخش ديگری می فرمايند شما غربی ها زياد می نويسيد و کم کار می کنيد در باره دموکراسی می گوييد وگمان می کنيد بجز شما کسی دموکراتيک نيست...
صدای جناب آقای اميراصلان افشار در گفتگویی راديویی با مهرداد پارسا تلويزيون پارس در روز 26 ديماه 2550 در باره خروج شاهنشاه از ايران دلايل خروج و نقشه کا گ ب، ام آی شش، آمريکایی ها و توطئه های پشت پرده دلايل خروج.
جناب آقای دکتر امیر اصلان افشار آخرین رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی که تا آخرین روز های شاهنشاه فقید محمد رضاشاه پهلوی در کنار پادشاه بوده است.
دراین مصاحبه جناب افشار، افشاگری مهمی در باره آخرین روزهای شاه فقید در ایران و مصر " اسوان" ومرکش و حیله گری و دروغگوئی و دغلکاری آمریکائیان درباره شاه فقید کرده اند.
فايل را تا به آخر گوش کنيدو برای دليل دادن شام سفير روسيه به افتخار خانم فريده ديبا توجه کنيد.. مطالبی از سوی جناب آقای افشار بيان می شود که گويای برخی نکته ها است و قابل تامل.
اگر کسی در سيوييس است به هرترتيب شده اين گفتار را به گوش جناب آقای اردشير زاهدی برسانند.
==========
سلطنت حق است وحق گرفتنی است، که حق رامدعی است، که مدعی راباحق سرجنگ است، که جنگ رانیاز به فرمانده است که، قانون اساسی مشروطه راهنمای این مشکل است، که تمکین به قانون اساسی مشروطه تنها راه نجات ایران است، که ایران درمانده وافتاده است، که ملت بی پناه واسیراست، که کوشش برای نجات وطن تکلیف عام است، که شهریارایران جزء وکل این تکلیف است که این تکلیف راکس بجا نارد، اگرشهریارایران درکناراست.
کانچه کندیک تن تنهای شاه نیست میسّرکه کند صد سپاه

هیچ نظری موجود نیست: