۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

چرا براي ترک ها جوک ميسازند؟؟؟

اولين چاپخانه در سال 1227 توسط شاهزاده  عباس ميرزا در تبريز تاسيس شد و 12 سال  بعد دومين

چاپخان ه در تهران تاسيس  گرديد.

براي اولين بار کتب خارجي در تبريز  ترجمه گرديد که از آن جمله عبارتند ازپطر کبير،شارل دوازدهم،اسکندر کبير. اولين رمان ايران به نام((ستارگان فريب  خورده- ((حکايت يوسف شاه سراج)) توسط ميرزا  فتحعلي
آخوند زاده در تبريز به رشته  تحرير در آمداولين دايرهّ المعارف توسط محمد رضا  زنوزي تبريزي نوشته شد   اولين کتابخانه عمومي توسط ميرزاحسن  خان خازن لشگردر سال 1312 در تبريز تاسيس  شداولين سينماي ايران پس از پنج سال از  اختراع جهاني آن(توسط برادرن لومير) ،  در تبريزبا نام سولّي(آفتاب) تاسيس  گرديد اولين نمايشنامه وتئاتر در تبريز به  سال 1261 شکل گرفتاولين عکاسخانه توسط قاسم ميرزا در تبريز راه اندازي شداولين فوتباليست شاغل در اروپا ،بلژيکبه نام حسين صدقياني از اهالي تبريز در  سالهاي 1309-1311 بهترين گل زن باشگاههاي  اين کشور بود و در فينال جام  باشگاههاي بلژيک با به ثمر رساندن سه گل
باعث قهرماني تيم رويال شالروا  اسپورتينگ کلوپ در مقابل تيم بروکسل  گرديددر زمينه پزشکي نخستين
طبيب محصل فرنگ ، نخستين کتابهاي پزشکي - نخستين آبله  کوبي - نخستين دانشکده پرستاري مامائي -  نخستين دندانهاي مصنوعي -  اولين عمل قلب باز - پيوند قلب برروي  سگها و نخستين عمل پيوند کليه توسط دکتر  جواد هيات در سال 1347 در تبريز به انجام  رسيداولين هوانورد ايراني به نام کلنل محمد  تقي خان
 پسيان از اهالي تبريز بوداولين کارخانه اسلحه و مهمات در شهر  تبريز بنا نهاده شد . اولين کارخانه چيني
سازي در شهر تبريز  ساخته شداولين کارخانه توليد برق در اين شهر و  اولين خياباني که در آن از چراغهاي برقي  استفاده شد خيابان چراغ گازي تبريز بوداولين ضرابخانه ماشيني و انتشار  اسکناس از فعاليت هاي اين شهر اولين ها  بوداولين شهر ايران که صاحب تلفن شد تبريز  بود . اولين انجمن زنان در تبريز توسط صاحب  سلطان خانم تشکيل گرديد . اولين بلديه و نظميه پليس مردمي و  شهرداري ايران متعلق به تبريز استاولين مهمانخانه توسط ميرزا اسحق خان  معززالدوله در تبريز پذيراي مهمان  گرديد . اولين مدرسه کر و لال ها
توسط  جبارباغچه بان و اولين مدرسه نابينايان  توسط يک ميسيون آلماني و اولين مدارس  حرفه اي و
بازرگاني  توسط محمدعلي تربيت واولين کودکستان  توسط ابوالقاسم فيوضات در تبريز بنا گذاشته شداولين پايگاه لرزه نگاري در تبريز (شهر  زلزله خيز) بنا گذاشته شد.

حسادت !!؟؟

هیچ نظری موجود نیست: