۱۳۹۰ مهر ۱۴, پنجشنبه

فرخزاد را بهتر بشناسیم

http://www.youtube.com/watch?v=mNvhXerwENc

http://www.youtube.com/watch?v=sleiH9UqZxQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=uVJ73quYcUI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=IjmeiqPGSb4&feature=related

ولانی است ولی دیدنش ارزش دارد تا بهتر بشناسیم این شیر مرد آزاده ایران را که درمقابل روشنفکران تهی مغز زمان خود ایستاد وچه جانانه ایستاد وراست قامت کشته شد

هیچ نظری موجود نیست: