۱۳۹۳ مهر ۴, جمعه

قابل توجه انهائیکه خود را هنرمند میدانند کجا وچگونه هنرمند شدید گوش کنید به سخنان روانشاد فریدون فرخزاد
روانت شاد مرد که هرگز ملت ایران تورا نشناختند هیچ نظری موجود نیست: