۱۳۹۳ شهریور ۱۵, شنبه

پاسخ به تاریخ نوشته شاهنشاه اریامهر : دنبال کنید وبر حماقت مشتی نادان وجمعی خائن پی ببرید
با درود بشما خواننده گرامی بران شدم تا طی لینکهای معتدد کتاب پاسخ به تاریخ را برای اطلاع همه انانیکه از نظرات شاهنشاه اریامهر برای کشورش بیخبر مانده اند ویا دسترسی باین کتاب ندارند انرا باز نویسی بدون هیچ دخل تصرفی نمایم شاید انهائیکه به ایران وایرانی خیانت کردند را از خواب بیدار نماید وشما خوانندگان جوان را بفکر بدست اوردن انچه میبایست داشته باشید وبا 
خیانت پنجاه وهفتی از دست دادید وادارد تا خود علیه دیکتاتوری قیام کنید

دیباچه

اندکی بیش از یکسال پیش  آخرین کتاب من درتهران انتشار یافت کتابی سراسر امید که در ان دیدگاههاو طرحهای خود را درباره آینده ایران به ملتم عرضه داشتم . آرزوی من این بود که آینده ملت ایران افتخار آمیز -سعادتمند وپر رونق باشد - آینده ای فراخور تاریخ چند هزار ساله کشورم که همواره یکی از سازندگان اصلی تمدن جهانی بوده است - آرزو داشتم که درآستانه هزاره سوم ایران کاملا نوسازی شده - اقتصادش پر رونق - جامعه اش متحول وپیشرو باشد - مردمش از یک سطح آموزش مترقی برخوردار باشند ونظام سیاسی اش حک.مت پر قوام مردم یعنی بر یک دمکراسی واقعی استوار باشد- آرزو داشتم که نسلهای آینده ملتم با سربلندی وغرور مقام والائی را که شایسته آنان است در خانواد بزرگ انسانیبدست آورند ونقش ومسئولیت خود را در جهان ایفا کنند 
امیدوار بودم سیاهی های قرون وسطائی را که پنجاه سال پیش ایران از آنها نجات یافته بود برای همیشه از میهنم دور کنم و حکومت روشنائی و روشن بینی را که چکیده تمدن وفرهنگ ایرانی است برای همیشه پا برجه سازم
در تمام مدت پادشاهی ام من فقط به خاطر این آرمان بزرگ زیستم وکوشیدم - آرمانی که در شرف تحقق یافتن بود 
برای رسیدن به این ارمان بزرگ به سختی کوشیدم - با دشواریها و موانع بسیار مبارزه کردم با توطئه ها وتحریکات فراوان مواجه شدم - با شرکتهای بزرگ وتوانای خارجی وکارتلهای چند ملیتی ستیز کردم-حال انکه بسیاری از مشاورانم مرا ازین مبارزه برخذر میداشتند 
ممکن است من در طی دوران سلطنتم اشتباهاتی مرتکب شده باشم - اما کوششم برای عظمت واعتلای ایران هرگز خطا نبود
هدف من از نوشتن این کتاب این است که نشان بدهم چرا در این راه تلاش وایستادگی کردم- نشان بدهم که چرا وچگونه کوشش کردم جامعه ای براساس عدالت اجتماعی - ونه منازعات طبقاتی پی ریزی کنم - جامعه ای که درآن همه گروهها وطبقه ها بیکدیگر وابسته وهمدل باشند- حسن تفاهم با همه کشورهای جهان - چه دنیای غرب چه کشورهای سوسیالیست و چه ممالک جهان سوم به من امکان داد که در صلح وصفا این کوشش را برای ساختن ایرانی با تمدن بزرگ انجام دهم

وظیفه خود میدانم در این کتاب نشان دهم چگونه اکنون برای اضمحلال ایران کوشش میشود و میخواهند آنچه را درسایه تفضلات الهی وبه شکرانه شوق وشور وکوشش صمیمانه ملت ایران بوجود آمده است بدست گروهی غیر مسئول نابود سازند
این پاسخ من به تاریخ خواهد بود 

هیچ نظری موجود نیست: