۱۳۹۳ شهریور ۲۱, جمعه

شما برای ایران چه کردید

ایمیلی بدستم رسید که حیفم آمد با شما شریک نشوم خواندن انرا توصیه میکنم

آقايان توده ای، جبهه ملی و مجاهد خلق و آنانی که خمينی را در خواب ورويا های خود ديديد و اورا ترجيح داديد.
کسی که ما به او افتخار میکنيم اين بود...
شما به چه افتخار میکنيد؟؟ به ريش لنينی که گذاشتيد يا سبيل تاواريشی که بلند کرديد؟ يا کتاب انور خوجه که نخوانده در پيت حلبی چپانديد؛ چرا که میدانستيد مزخرف است... امروز مارا واميداريد تا به رسوب رساندن حرفمان «زن» و «دختر» شمارا مثال بزنيم شايد رسوب کند. بخوانيد تا بفهميد کجا رسيده بوديم و شما چه بلایی بر سرما آورديد..
ح-ک

From:  @gmail.com] 
Sent: 11 September, 2014 5:58 PM
Subject: Fwd: 
شما برای ایران چه کردید؟

شما برای ایران چه کردید؟
هنگامی که من آمدم میرزا کوچک خان درگیلان اعلام خودمختاری جمهوری سوسیالیستی گیلان کرده بود
در مازندران مرکزی امیرموید سوادکوهی قدرت داشت وتهران را تهدید میکرد
مازندران شرقی و بخشهایی از شمال خراسان تیول دو طایفة ترکمن بود
شمال غربی خراسان در دست سردار معزز بجنوردی وایل شادلو بود
آذربایجان شمالی و نواحی هم مرز با روسیه در دست اقبال السلطنه ماکوئی بود
ودرغرب ارومیه و کردستان مردم راغارت میکرد
آذربایجان در دست ایل شاهسون بود، همدان در دست عشایر کرد بود در جنوب بلوچها خود گردان بودند. دوست ‌محمدخان سرکرده بلوچ‌ها به نام خودش سکهمی‌زد
ایرانیان برای رفتن به خوزستان خودمختار میبایست ویزا دریافت میکردند
و امیر آنجا سالها بود که به تهران مالیات نمی‌داد
ترکمن ها راه های خراسان راغارت میکردند
مناطق مرکزی ایران محل جولان یاغیان و لرهای شورشی بود
قحطی و مالاریا و کچلی و تراخم بیدادمیکرد
نه تنهاخزانه مملکت خالی بود بلکه برایم وام‌های پرداخت نشده قاجار به اروپایی‌هاهم باقی مانده بود
شمال کشور دست روس ها و جنوب کشور بطور کامل دست انگلیس ها بود
انگلیسی ها اسکناس ایران را چاپ میکردند و از دولت ایران حقِ توحش (کاپیتولاسیون) میگرفتند


وهنگامی که من می‌رفتم ایران دارای بانک ملی و سپه ، ارتش نوین(نیروی دریایی/هوایی/زمینی(
رادیو, دادگستری، مدرسه، قانون مدنی, راه آهن سراسری، صنایع، فرهنگستان، ژاندارمری, دانشسرای عالی، دانشگاه، خبرگزاری پارس ثبت اسناد واحوال، بیمه، موزه، فدراسیون فوتبال و تقویم لغو شد وگاهنمای ایرانی به ماه های اوستایی رسمی شد
تمام امتیازات کشورهای بیگانه درایران لغو شده بود
زنان وارداجتماع شده بودند
مردان از پوشش متحدالشکل و مدرن بهره برده و دارای شناسنامه شده بودند
سوادآموزی اجباری شد. عشایراسکان داده شده، خان سالاری برافتاده بود
و تمام اینها وبسیاری خدمات دیگر مانندِاحیای اماکن باستانی وملی را
تنها در مدت 16 سال و بدون بودجه نفت به انجام رساندم
و برای پادشاه بعدی خزانه ای و ثروتی باقی گذاشتم
وموزه جواهراتی تاسیس کردم که امروز بزرگترین گنجینه جواهرات دنیاست
که در گینس ثبت شده وپشتیبانِ چاپ اسکناسِ امروزتان است

حال شما به من می‌گویید بی‌سوادِ قلدر ؟
بسیار خوب من بی‌سواد و قلدربودم, شما روشنفکرانِ دانشگاه رفته برای ایران چه کردید؟
                                                                                                          
**********************************
حضرات توده ای، مجاهد خلق، پان ايرانيست؛ جبهه ملی و نهضت  آزادی و حزب الله شما در 50 سال جز مزخرف گویی و مزخرف نويسی و جز آب به آسياب مائو، لنين و استالين ويا ملکه انگليس يا آمريکا چيز ديگری داشته ايد که ارائه بدهيد..؟؟
طلبکار هم هستيد... نه؟؟

برای اينکه بيشتر بدانيد اينجا هارا نگاه کنيدشما برای ايران چه کرديد آقايان و خانم های چپ رو؟؟ جز براق کردن سيب های خوجه و خواجه و مائو و تروتسکی و مارکس ولنين و ملکه انگليس؟؟ تازگی ها آقای نتانياهو و آقا اوباما هردو باهم؟؟

هیچ نظری موجود نیست: