۱۳۹۳ شهریور ۲۰, پنجشنبه

تاجگذاری پادشاهی که ایرانیان هرگز قدرش را ندانستند ومیهن فروشان هنوز هم نمیگذارند خدماتش را بگوش جواانان رسانید


هیچ نظری موجود نیست: